• Novinky

      • Maturita 2023

      • Maturitná skúška je objektívnym meradlom zručností a vedomostí absolventa strednej školy.

       Tohtoročná externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky je už za nami.

       14. marca 2023  čakal našich maturantov externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry a 15. marca 2023 externý test a slohová spráca z cudzieho jazyka.

       Veríme, že naši maturanti štvorročné vedomosti zúžitkovali čo najlepšie a sú spokojní so svojimi výkonmi.

      • Knihobúdka

      • Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“

       (Mark Twain)

       Marec je mesiacom knihy. Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou pripravil pre žiakov školy malú verejnú knižnicu.

       Projekt knihobúdok funguje úspešne v mnohých európskych mestách. Pomocou knihobúdok môžete dať druhý dych Vašim knihám, prípadne si knihy požičiavať a čítať.

       Ako to funguje?

       Máte doma knihu, ktorú ste už prečítali a je Vám ľúto ju vyhodiť? Prineste ju do našej knihobúdky a vymeňte ju za inú alebo ju tam len jednoducho nechajte, aby si ju mohol prečítať niekto iný. Knihobúdky slúžia na bezplatné požičiavanie a výmenu kníh.

       Ako používať knihobúdku?

       Používanie je bezplatné. Nepotrebujete žiadnu registráciu či evidenciu. Knihu si môžete požičať alebo vymeniť knihobúdke za inú.

       Knihobúdka je skvelou príležitosťou ako si nájsť cestu ku knihám.

       Ing. Martina Sirníková

      • Mladý účtovník 2023 – školské kolo

      • Školského kola olympiády Mladý účtovník 2023 sa 02. 03. 2023 zúčastnili 4 žiaci štvrtého ročníka. Svoje vedomosti z oblasti účtovníctva si zmerali Ján Banoci, Šimon Gdovec, Patrícia Mihaľková zo IV. A triedy a Adam Grigeľ zo IV. B triedy. Žiaci riešili súvislý príklad za jedno účtovné obdobie v účtovnej jednotke.

       Do 1. celoštátneho online kola postupujú: Adam Grigeľ zo IV. B triedy, Šimon Gdovec a Patrícia Mihaľková zo IV. A triedy.

       Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť v školskom kole a postupujúcim prajem veľa šťastia v 1. celoštátnom online kole, ktoré sa uskutoční 23. 03. 2023.

       Ing. Lenka Haritunová

      • Duálne vzdelávanie je tu !

      • Piatok, 24. 02. 2023, sa vybraní žiaci I. B triedy zúčastnili pohovoru so zamestnávateľkou, ktorá je zapojená do duálneho vzdelávania, s pani Mgr. Miladou Ivankovou, so spoločnosti Partners Group. Jej úlohou bolo vybrať dvoch žiakov, ktorí budú absolvovať odbornú prax na jej pracovisku počas celého štvorročného štúdia na obchodnej akadémii.

       Vybraní žiaci už od budúceho mesiaca budú  praxovať vo firme, kde prepoja teoretické vedomosti s odbornou praxou, čím sa zvýši ich šanca na uplatnenie na trhu práce.

      • Medzinárodný deň materinského jazyka

      • ,,Krajina bez jazyka, je ako krajina bez srdca." keltské príslovieŽiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou si 21. 02. 2023 rôznymi aktivitami pripomenuli Medzinárodný deň materinského jazyka. Zamýšľali sa nad otázkami: ,,Prečo je jazyk dôležitý? Na čo ho používame? Čo je materinský jazyk? Aký je váš materinský jazyk a čo pre vás znamená?"

       Bližšie sa pozreli aj na vývoj nášho materinského jazyka- slovenčiny (od hlaholiky/ cyriliky, cez Bernolákovu a Štúrovu podobu spisovného jazyka až po jej súčasnú formu).

       Hodnotu svojho materinského jazyka si málokedy uvedomujeme a pritom je jazyk jedným zo základných prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva každého národa.Týmto dňom sme si uvedomili, že máme veľké šťastia, že sa vzdelávame v jazyku, ktorému rozumieme a bežne ním rozprávame.

       Mgr. Lenka Michalová

      • Silná ruka

      • Dňa 17. 02. 2023 sa konal 27. ročník súťaže „SILNÁ RUKA“ základných a stredných škôl, ktorú každoročne usporadúva Slovenská asociácia pretláčania rukou.

       V tejto súťaži našu školu reprezentovali piati žiaci: Dvorský Martin z II. A triedy, Čechová Eva, Farbár  Július z II. B triedy, Šnajderová Timea a Marcinová Monika z III. B triedy.

       V tomto roku sa súťaže zúčastnilo vyše 120 súťažiacich z východného Slovenska. Aj napriek silnej konkurencii sa žiaci nenechali zahanbiť a podali obdivuhodné výkony.

       Mgr. Mária Lipkošová

      • Lyžiarky výcvik prvákov

      • Odhodlanie, túžba napredovať, či naučiť sa niečo nové sprevádzané dobrou náladou, aj týmito slovami by sme mohli vyjadriť pocity po týždennom pobyte žiakov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou na lyžiarskom výcviku, ktorý sa uskutočnil 13. - 17. 02. 2023 v nádhernom prostredí národného parku Slovenský raj.

       Žiaci sa plní pozitívnej energie, nových skúseností a zručností vracajú domov s úsmevom na perách a my im želáme, aby im tieto nezabudnuteľné momenty navždy ostali v srdciach.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 16. 02. 2023 sme sa v Prešove zúčastnili  krajského kola olympiády v anglickom jazyku.  Našu školu reprezentoval Lukáš Balog z 3. B triedy, ktorý postúpil do krajského kola ako víťaz  obvodného kola. Súťažili sme v náročnej kategórii 2 B, žiaci tretieho a štvrtého ročníka gymnázii. 

       Zo všetkých obchodných akadémii prešovského kraja postúpila do krajského kola len OA Vranov nad Topľou a OA Prešov.  V tejto náročnej kategórii sa Lukáš Balog umiestnil na peknom 6. mieste.

       Lukášovi srdečne blahoželáme!   

       PaedDr. Mária Kočiková

      • 14. Kontraktačný deň cvičných firiem v Poprade

      • Veľtrh cvičných firiem v podobe kontraktačného dňa, patrí k významným podujatiam každej školy. Rozvíja a podporuje podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. 15. februára 2023 sa na Obchodnej akadémii v Poprade uskutočnil 14. Kontraktačný deň cvičných firiem v spolupráci so Slovenským centrom cvičných firiem.

       V konkurencii 12 cvičných firiem získala cvičná firma iSalt, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Ľubici Smolejovej 1. miesto v kategórii Najlepší stánok a 3. miesto v kategórii Najlepší manažérsky tím. Predmetom podnikania cvičnej firmy je výroba a predaj soli a výrobkov zo soli. Ďakujeme žiakom IV. B triedy Lukačinovej Anete, Ebubekrovi Abduraimimu, Mehajovej Veronike, Krajníkovej Nele, Ihnátovej Tatiane a Grigeľovi Adamovi za úspešnú reprezentáciu školy a všetkým, ktorí cvičnej firme akokoľvek pomohli.          

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Študium na AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL generála Milana Rastislava Štefánika

      • Dňa 15. februára  2023 sa žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili prednášky o možnostiach štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  v Liptovskom Mikuláši.

       Táto vysoká škola ako jediná na Slovensku, pripravuje vysokoškolsky vzdelaných vojenských profesionálov – dôstojníkov, pre potreby rezortu obrany, ako aj odborníkov v oblasti bezpečnosti a obrany štátu pre civilný sektor.

       Uchádzači prijatí na denné vojenské bakalárske štúdium na AOS sa stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa v 1. platovom stupni.
       Štúdium je bezplatné. Bezplatne je poskytované aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia.

       Ďakujeme za prezentáciu o možnostiach vysokoškolského štúdia.

      • XV. Tradičný veľtrh cvičných firiem spojený s Dňom otvorených dverí

      • 10. februára 2023 usporiadala Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou už 15. ročník Tradičného veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol spojený s Dňom otvorených dverí.

       Na pôde školy sme zorganizovali otvorené vyučovacie hodiny, disemináciu programu Erasmus+, besedu s úspešnými absolventmi našej  školy, predstavili sme odbor duálne vzdelávanie a deviatakov sme previedli priestormi školy. Veľký záujem vzbudili odborné prednášky určené pre našich žiakov i deviatakov základných škôl vranovského okresu. Naše veľké poďakovanie patrí Martinovi Menšíkovi (marketingovému  manažérovi spoločnosti Profesia), Dr. h. c. prof. RNDr. Michalovi Tkáčovi, CSc. (dekanovi Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach) a tiež Ing. Radekovi Maxovi, Ph.D. (garantovi a koordinátorovi projektu Metropolitní univerzitní banky, Katedra medzinárodného obchodu Metropolitní univerzity v Prahe).

       Privítali sme aj pedagógov a žiakov zo školy Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego v poľskom Sanoku. Cieľom stretnutia bola podpora vzájomnej spolupráce škôl v rámci programu Erasmus+.

       12 cvičných firiem súťažilo v kategóriách - TOP cvičná firma veľtrhu, Najlepšia cvičná firma, Najlepší stánok , Najlepšia elektronická prezentácia, Najlepší katalóg, Najlepšie logo a slogan, Najlepší reprezentant/tka.

       Na veľtrhu súťažilo 6 domácich a 6 hosťujúcich cvičných firiem – TOPFOTO, s. r. o. (SOŠ služieb Prešov), CARIA, s. r. o. (Súkromná SOŠ Giraltovce), Stylling&Seling, s. r. o., Speedy Gifts, s. r. o., Trieska - cf, s. r. o., SHAPE, s. r. o. (OA Poprad).

       Tohtoročný tradičný veľtrh už pozná svojich víťazov:

       • TOP cvičná firma veľtrhu – EverGreen, s. r. o. – predmetom podnikania CF je pestovanie a predaj mikrozeleniny, pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej, OA Vranov nad Topľou,
       • Najlepšia cvičná firma – 1. miesto - CO&COCOA, s. r. o. – predmetom podnikania CF je výroba a predaj čokolády a produktov z čokolády, pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej, OA Vranov nad Topľou,
       • Najlepšia cvičná firma – 2. miesto - EverGreen, s. r. o. – predmetom podnikania CF je pestovanie a predaj mikrozeleniny, pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej, OA Vranov nad Topľou,
       • Najlepšia cvičná firma – 3. miesto – Organic-Oil, s. r. o. – predmetom podnikania je výroba a predaj lisovaných olejov za studena, pod odborným vedením Ing. Daniely Sabolovej, OA Vranov nad Topľou,
       • Najlepší stánok - Organic-Oil, s. r. o., OA Vranov n. T.,
       • Najlepšia elektronická prezentácia - EverGreen, s. r. o., OA Vranov n. T.,
       • Najlepší katalóg – SHAPE, s. r. o., OA Poprad,
       • Najlepšie logo a slogan – CARIA, s. r. o., SOŠ Giraltovce,
       • Najlepšia reprezentantka – Viktória Kleinová – reprezentantka CF CO&COCOA, s. r. o., OA Vranov n. T.,
       • Najlepší reprezentant – Kristián Krajčík – reprezentant CF Speedy Gifts, s. r. o., OA Poprad.

       Víťazným cvičným firmám srdečne blahoželáme, prajeme im veľa osobných, študijných a obchodných úspechov. Už teraz sa tešíme na budúci XVI. Tradičný veľtrh cvičný firiem.

       https://www.youtube.com/watch?v=gmgm1AbDMXo&t=12s

        

      • Krajské kolo SIP

      • V stredu, 8. februára 2023, sa Oliver Čurlej z III. A triedy a Erik Bombár zo IV. B triedy, pod vedením Mgr. Márie Lipkošovej, zúčastnili krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

       V školskom kole súťaže uspeli ako najlepší a preto postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo na Obchodnej akadémii v Poprade.

       V kategórií 10 minútový odpis na počítači sa Oliver Čurlej z 18 súťažiacich umiestnil na peknom 5. mieste s počtom čistých úderov 247,1 a chybovosťou 0,14.

       Žiakom ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov.

       Mgr. Mária Lipkošová

      • Karneval na ľade

      • Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zorganizoval 1. februára 2023 Karneval na ľade.

       Podujatie sa konalo na ľadovej ploche STD Arény vo Vranove nad Topľou. Nechýbala súťaž o najlepšiu masku, najrýchlejšieho korčuliara a najpresnejšiu strelkyňu.

       Pekná myšlienka zísť sa v maskách ako voľakedy prilákala na ľad našich študentov.

       Všetci veríme, že o rok sa stretneme na ďalšom ročníku tejto vydarenej akcie.

       Ing. Martina Sirníková

       https://vm.tiktok.com/ZMYFM89sV/

      • Polročné hodnotenie

      • Posledný januárový deň je dňom bilancie dosiahnutých výsledkov. Polročné hodnotenie v elektronickej podobe si dnes prevzalo 208 žiakov obchodnej akadémie.

       Milí žiaci, ak vám polročné hodnotenie nevyšlo podľa vašich predstáv, pokúste sa ho brať ako informáciu, v ktorej oblasti sa ešte potrebujete zlepšiť.

       Po prevzatí výpisov polročných hodnotení zajtra kontinuálne pokračujeme v školskom vyučovaní už bez polročných prázdnin. 

      • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

      • Byť finančne gramotný je „in“. Aj preto sa žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dňa 31. januára 2023 zapojili do Finančnej olympiády. Vypracovaním online testu absolvovali jej prvé kolo.

       Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Súťaž každoročne vyhlasuje Nadácia PARTNERS.

       O postupujúcich účastníkoch súťaže do druhého kola rozhodne automatizovaný generátor náhodného výberu. Rozhodujúci je počet správnych odpovedí a rýchlosť vypracovania on-line testu I. kola olympiády.

       V treťom - finálovom kole sa stretnú len tí najlepší študenti, ktorí budú riešiť konkrétne úlohy priamo v sídle Nadácie PARTNERS. 

       Výsledky I. kola Finančnej olympiády sú nasledovné:

       1. miesto – Erik Tomáš IV. A
       2. miesto – Adam Grigeľ  IV. B
       3. miesto – Andrea Faková IV. A

       Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným štvrtákom ďakujeme za účasť v súťaži.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Darujte 2 % z dane

      • Milí rodičia a priatelia školy,

       zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na: 

       - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, 

       - skvalitnenie vybavenia školy.

       https://www.oa-vt.sk/percenta2/

       Ď A K U J E M E !

      • Študentské piatky = malé sviatky

      • Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou organizuje pre žiakov školy tematické študentské piatky.

       Sledujte nás a dozviete sa viac! 

       Začíname už budúci piatok! 

      • Víťazstvo našich študentov na olympiáde v anglickom jazyku

      • Dejiskom 33. ročníka obvodného kola olympiády v anglickom jazyku bolo dňa 19. januára 2023 Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Súťažilo sa v týchto jednotlivých kategóriách 2 A, 2 B, 2 D a 2 C2. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Nina Kmecová z II. B triedy v kategórii 2 A, Lukáš Balog z III. B triedy v kategórii 2 B a Tomáš Kachman zo IV. A triedy v kategórii  2 D.

       Naši študenti tradične dokazovali svoju znalosť jazyka v zručnostiach ako sú počúvanie a čítanie s porozumením, ovládanie gramatiky a primeranej lexiky. Po absolvovaní písomnej časti sa pokračovalo ústnou odpoveďou v kategórii opis obrázka a situačný dialóg.

        

       Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách:

       Nina Kmecová sa v kategórii 2 A  umiestnila na 2. mieste.

       Tomáš Kachman sa v kategórii 2 D umiestnil na 2. mieste.

       Lukáš Balog sa v kategórii 2 B umiestnil na 1. mieste v rámci okresu a postupuje na krajské kolo do Prešova.

        

       Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a všetci držíme Lukášovi palce!

      • DOD a XV. Tradičný veľtrh CF

      • Milí deviataci,

       príďte sa osobne presvedčiť o kvalite Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou na Deň otvorených dverí a XV. Tradičný veľtrh cvičných firiem.

       V piatok 10. februára 2023 od 9.00 h vám radi odpovieme na vaše otázky o prijímacom konaní, o štúdiu na našej škole, duálnom vzdelávaní a prevedieme vás priestormi školy. Môžete sa oboznámiť s činnosťou cvičných firiem, pozriete si otvorené hodiny a oboznámite sa s programom Erasmus+. A aby toho nebolo málo, čakajú vás prednášky s odborníkmi, beseda s našimi absolventmi, ktorí vás len utvrdia v tom, že štúdium na našej škole bude správnou voľbou. Lebo študovať na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou sa oplatí!

       Tešíme sa na Vás!