• Novinky

      • Deň nezábudiek

      • Pre duševné zdravie človeka je dobré mať možnosť vyrozprávať sa zo svojich trápení a problémov. Preto je dobré, aby Linka dôvery Nezábudka fungovala aj naďalej. Skúsme teda urobiť spolu niečo dobré a podporme finančne Linku dôvery Nezábudka. Veď konanie dobra prospieva nielen duševnému zdraviu jednotlivca, ale aj celej spoločnosti.

       Dokážme spolu, že dobra je skutočne viac a podporte Linku dôvery Nezábudka.

       Bezplatná a anonymná Linka dôvery Nezábudka je tu pre vás 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ak sa cítite osamelo, v duševnej nepohode a nemá si vás kto vypočuť, vytočte Linku dôvery Nezábudka a porozprávajte sa s odborníkom na duševné zdravie. V tom momente bude na linke iba pre vás, aby vás počúval - 0800 800 566. 

       Ďakujeme vám za akékokoľvek malé či väčšie dobro vo forme príspevku:

       - prázdnou SMS na číslo 833 v hodnote 3 € v sieťach všetkých mobilných operátorov (Telekom, Orange, O2, 4ka (od 1. 10. do 31. 12. 2023),

       - platbou na účet zbierky Dni nezábudiek 2023SK30 6500 0000 0000 2057 1089 od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023,

       - počas zbierky v uliciach do prenosných pokladničiek od 4. 10. do 9. 10. 2023,

       - cez portál Darujme.sk.

       Ďakujeme našim dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní zbierky v uliciach nášho mesta i školy.

       Ing. Martina Sirníková

      • Dobrovoľníci vo vranovskej nemocnici

      • Dobrovoľnícke centrum Krajší deň je združenie, ktorého cieľom je spríjemniť dospelým a detským pacientom chvíle strávené vo vranovskej nemocnici. Dobrovoľníci prinesú do nemocnice pozitívnu atmosféru a to všetko nezištne v rámci svojho voľného času.

       Odmenou im bude nezaplatiteľný pocit, že urobili niečo zmysluplné. Celý priebeh návštevy dobrovoľníkov je prispôsobený predstavám a zdravotnému stavu pacientov.

       Veríme, že naši dobrovoľníci svojou prítomnosťou a aktivitami spríjemnia chvíle malým i veľkým pacientom vranovskej nemocnice.

       Ing. Martina Sirníková

      • Stop domácemu násiliu

      • Dňa 2. októbra 2023 sa žiaci III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili aktivity zameranej na špecifikáciu domáceho násilia. S pracovníkmi intervenčného centra MY MAMY,  o.  z. Prešov sa aktívne zapájali do riešenia rôznych prípadových štúdií. Výsledkom ich dopoludňajšej aktivity pod vedením lektorov sú interaktívnym spôsobom nadobudnuté vedomosti a schopnosti komunikovať aj o takejto citlivej téme.


       Domáce násilie je veľakrát následkom nerovných mocenských vzťahov založených na rozdieloch medzi ženami a mužmi v sociálnom a spoločenskom postavení vo verejnej, ako aj v súkromnej oblasti. Je často podporované kultúrou mlčania a popierania.


       Násilie má viacero podôb. Ak vy alebo niekto z vašich blízkych zažíva fyzické, psychické, sociálne, ekonomické, alebo sexuálne násilie a potrebuje odbornú pomoc, je tu pre Vás: www.ic.mymamy.sk,

       alebo volajte nonstop: 0902 822 163.


       Žiakom sa spôsob získavania informácií o danej problematike veľmi páčil. Za odbornú spoluprácu ďakujeme Mgr. Jane Seman a lektorkám Mgr. Petre Guntášovej, PhDr. Dáši Kožuchovej, Mgr. Zuzane Vaščákovej a Mgr. Alene Adamčíkovej.


       Ing. Daniela Sabolová

      • Ponožkový október

      • Aj ten rok sa zapájame do celoslovenskej zbierky nových ponožiek - Ponožkový október.

        

       Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi, hlavne pre tých, ktorí žijú na ulici. Zistilo sa, že najžiadanejšou časťou oblečenia v charitách a organizáciách starajúcich sa o takých ľudí sú ponožky. 

        

       Ponožky pritom chránia predchladom, infekciami, uľahčujú takýmtoľuďom chôdzu za pomocou.

       Pomôžte nám zbierať nové, nepoužité ponožky! Ponožky odovzdáme tým, ktorí to potrebujú.

       Ing. Martina Sirníková

      • Pozvánka na Imatrikuláciu študentov 1. ročníka

      • Druháci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou srdečne pozývajú prvákov, pedagógov a študentov školy na slávnostnú imatrikuláciu študentov 1. ročníka.

       Milí naši prváci! V piatok, trinásteho sa oficiálne stanete členmi našej obchodňarskej rodiny.

       Tešíme sa na Vás! 

      • Európsky deň jazykov

      • 26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí).

       Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

       Určite všetci dobre poznáme výrok „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“  Hovorí o tom, že s každým ďalším cudzím jazykom sa rozširujú naše obzory a pohľad na svet.

       Aj naši žiaci si dnes pripomenuli tento deň rôznymi aktivitami.

       PaedDr. Mária Kočiková

      • Erasmus+ v Lipsku

      • Pod pedagogickým dozorom Mgr. Lenky Čižmarikovej a Mgr. Jany Štovkovej sa dnes 15 študentov našej školy vybralo na cestu za zážitkami do Lipska, najväčšieho mesta v nemeckej spolkovej krajine Sasko. Študenti tam absolvujú dvojtýždňovú odbornú prax.

       Gute Reise und viele Erlebnisse! 

      • Študentské voľby

      • 22. septembra 2023 sa na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou uskutočnili simulované voľby do Národnej rady Slovenskej republiky pre stredoškolákov.

       Naši študenti tak mohli vyjadriť svoj názor, lebo na každom hlase záleží. Simulované voľby vzbudili záujem mladých o ich budúcnosť a budúcnosť Slovenska. Študenti získali praktickú skúsenosť s voľbami, dozvedeli sa ako fungujú. Študenti otvorili otázku o budúcnosti Slovenska, pretože práve tú budú tvoriť dnešní stredoškoláci.

       Ďakujeme členkám volebnej komisie za pomoc pri organizovaní simulovaných študentských volieb.

       Ing. Martina Sirníková 

       pedagogický garant

       #studentskevolby #volby2023 #studentelections

      • Biela pastelka

      • V piatok 22. septembra 2023 vyrazila Biela pastelka so svojimi dobrovoľníkmi do ulíc slovenských miest a obcí.

       Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

       Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

       Ďakujeme za pomoc pri organizovaní zbierky našim dobrovoľníkom v uliciach nášho mesta.

       Ing. Martina Sirníková

      • Erasmus+ začína!

      • 15 študentov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa dnes vydalo na cestu do bulharskej Sofie v rámci programu Erasmus+.

       Pod pedagogickým vedením Ing. Márie Chrapekovej a Mgr. Renáty Jakubčinovej študenti absolvujú dvojtýždňovú odbornú prax v bulharských firmách.

       Сбогом! Have a good time! 

      • SOFT SKILLS

      • 14. 09. 2023 žiaci 4. ročníka  absolvovali prednášku a  mali možnosť prihlásiť sa do  projektu Soft skills + finančná gramotnosť.

       Soft skills  alebo jemné zručnosti  sa spájajú s osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami človeka. Zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže spolupracovať a komunikovať s inými, zvládať konflikty a stres, organizovať si čas a energiu.

       Veríme, že štvrtáci sa počas školského roka zapoja do projektu, získajú certifikát a potrebné zručnosti, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce.

      • Študentský parlament OA VT

      • Prvé stretnutie členov Študentského parlamentu Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou v školskom roku 2023/2024.

       Študentský parlament je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy. Prostredníctvom neho majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje názory a požiadavky. Vytvorenie a fungovanie študentského parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy.

       Náplň práce členov študentského parlamentu:

       - zastupovať a reprezentovať študentov,

       - spolupracovať s vedením školy,

       - podieľať sa na tvorbe školského poriadku,

       - organizovať školské akcie - napr. verejné zbierky, Študentský majáles, Deň študentstva, atď.

       - predsedníčka Študentského parlamentu OA VT Viktória Sabolová zastupuje žiakov školy v Rade školy OA VT.

       Veľké výzvy pred nami. Tešíme sa na spoluprácu.

       Ing. Martina Sirníková

       koordinátorka Študentského parlamentu OA VT

      • Kurz na ochranu života a zdravia

      • V dňoch 12. 09. 2023 až 14. 09. 2023 sa študenti III. A a III. B triedy zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia. Kurz prebiehal dochádzkovou formou v priestoroch Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ale i mimo nej.

       Hlavným cieľom tohto kurzu bolo zopakovať si a otestovať vedomosti a zručnosti z predchádzajúcich účelových cvičení, ktoré boli realizované v minulých rokoch. V prvý deň kurzu študenti absolvovali prednášku z protichemickej prípravy, ktorú viedol Mgr. Dominik Kahanovský. Po nej nasledovala prednáška na tému dopravnej výchovy, ktorú realizoval pracovník OR PZ vo Vranove nad Topľou. Pracovníčka Slovenského červeného kríža odprezentovala žiakom veľmi zaujímavú, názornými ukážkami obohatenú, prednášku, pri ktorej si študenti mohli pod odborným dohľadom vyskúšať prvú pomoc na figuríne.

       Druhý deň kurzu, spolu s jednotlivými blokmi, sme realizovali v blízkom okolí hradu Brekov. V posledný deň kurzu sme navštívili OR HaZZ vo Vranove nad Topľou, kde nám ich pracovník predstavil techniku záchranných zložiek a tiež usmernil žiakov v problematike protipožiarnej ochrany.

       V priebehu kurzu nedošlo k žiadnym mimoriadnym a neočakávaným situáciám. Ciele kurzu študenti naplnili v plnom rozsahu, preto ho považujem za úspešný. Žiaci sa plní nových skúseností a elánu vracajú späť do vyučovacieho procesu.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Účelové cvičenia

      • Dňa 08. 09. 2023 sa žiaci prvého a druhého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili účelových cvičení.

       Kurz prebiehal v priestoroch školy a v blízkom okolí Troch krížov nad Sídliskom 1. mája vo Vranove nad Topľou.

       Obsahom kurzu prvého, aj druhého ročníka bola zdravotná príprava, riešenie mimoriadnych situácií (civilná ochrana) a posledným bodom kurzu bol pohyb a pobyt v prírode. Teoretická časť plánu bola realizovaná v priestoroch školy. Po presune do okolia Troch krížov sme zahájili praktickú časť účelových cvičení. PaedDr. Mária Kočiková mala na starosti objasniť problematiku riešenia mimoriadnych situácií. Na druhom stanovišti sa žiakom venovala Mgr. Mária Lipkošová, ktorá ich oboznámila so základmi zdravotnej prípravy a Mgr. Alexander Goľa žiakov usmerňoval v oblasti topografie.

       Každá z tried po realizácii praktickej časti kurzu absolvovala teoretický test, ktorý ohodnotil ich vedomosti, pozornosť i sústredenosť počas celého kurzu. Vďaka splneniu plánu, ktorý sme vopred vyhotovili, výsledkom testov a spätnej väzby žiakov, môžeme tento kurz hodnotiť pozitívne.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Hornozemplínska knižnica

      • Dňa 7. septembra 2023 sa naši prváci zúčastnili protokolárneho odovzdania staveniska multifunkčnej budovy Kultúrneho centra a knižnice vo Vranove nad Topľou za účasti predsedu PSK. 

      • Vítame medzi nami prvákov

      • Srdečne vítame prvákov v našej obchodňarskej rodine. Prajeme im úspešný štart do nového školského roka, veľa úspechov počas štúdia na našej škole a veľa radosti pri objavovaní a spoznávaní sveta ekonómov.

       Vitajte, prváci! Sme radi, že ste sa stali našou súčasťou. Cíťte sa tu s nami dobre! 

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      • Ani sme sa nenazdali a prázdniny sú za nami.

       Veríme, že žiakom i učiteľom leto poskytlo dostatok času na oddych a získanie nových síl do nového školského roka 2023/2024.

       V pondelok, 4. septembra 2023 sa brány našej školy opäť otvoria. Veríme, že nový školský rok bude pre našich žiakov obohacujúcim obdobím, počas ktorého im nebude chýbať chuť a energia do štúdia.

       Vstup do zasadačky Mestského úradu vo Vranove nad Topľou je možný z bočnej strany.

       Tešíme sa na Vás!

      • Slovo riaditeľky školy

      • Opäť sa symbolicky zatvárajú brány končiaceho sa školského roka 2022/2023 a prichádza obdobie letných prázdnin a zaslúženého odpočinku pre vás žiakov i pre nás učiteľov.

       Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2022/2023 svoj vlastný príbeh, svoje starosti i radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života.

       Milí kolegovia,

       bol to náročný školský rok, ale aj rok plný úspechov. Bolo, a je vidieť, že obchodná akadémia žije a vysiela dobré signály do sveta. Chcem vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, hnevá aj teší. Okrem zákonov, poučiek, pravidiel, odborných výrazov a cudzích slov učíme našich žiakov ľudskosti, humanizmu, obetavosti, spolupatričnosti, aby naša spoločnosť nebola iba internetovo vzdelaná, aby bola ľudská, aby našu spoločnosť neriadili počítače, ale rozum a srdce v symbióze, aby sme sa nenaháňali iba za peniazmi, ale vnímali okolo seba aj potreby iných.

       Viem, že je to beh na dlhé trate, kde nie sú výsledky okamžite viditeľné, ale každý kilometer, hoc aj maratónskeho behu, sa začína tým povestným prvým krokom, ktorý robíme každý deň zas a znova.

       Ďakujem vám za vašu obetavú prácu, počas celého uplynulého školského roka a zároveň vám prajem veľa tvorivosti a dobrých nápadov pri príprave toho nadchádzajúceho. Príjemné prežitie dovolenkového času s tými, ktorí sú vám blízki.

       Milí žiaci,

       pre vás sa končí ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, ale bol to rok plný zážitkov, v ktorom určite každý z vás iba získal a obohatil svoju osobnosť.

       Dnes sa školský rok 2022/2023 definitívne končí. Pracovali ste pod vedením svojich učiteľov, ktorí vás vzdelávali, posmeľovali a posúvali vpred. Viem, že život žiaka je nielen radostný a krásny, ale aj náročný a vyčerpávajúci, dnes máte pred sebou dva mesiace, 66 dní  krásnych prázdnin.

       Prajem vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí a miest. Získajte nové skúsenosti, priateľstvá a možno aj lásky, ktoré obohatia vašu osobnosť. Nech sú vaše prázdniny plné slnečných dní, radosti a úsmevov na tvári. Ďakujem všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a na mnohých kultúrno-spoločenských akciách.

       Ďakujem im za čas a energiu, ktorú vynaložili prevažne mimo vyučovania a vo svojom voľnom čase na prípravu. Moje poďakovanie patrí samozrejme aj učiteľom, pod vedením ktorých tieto úspechy získali.

       Ďakujem aj tým žiakom, ktorí mali počas celého školského roka vzornú dochádzku a vynikajúci prospech. Dúfam a verím, že sa k týmto žiakom sa v nasledujúcom školskom roku pridajú aj ostatní a spolu budeme tvoriť jeden tím, ktorý presvedčí širokú verejnosť o našich kvalitách a o tom, že máme miesto medzi najlepšími strednými odbornými školami v Prešovskom kraji.

       Na záver želám nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne letné dni.

       Pekné prázdniny všetkým!