• Novinky

      • Európsky deň jazykov

      • 26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí).

       Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

       Určite všetci dobre poznáme výrok „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“  Hovorí o tom, že s každým ďalším cudzím jazykom sa rozširujú naše obzory a pohľad na svet.

       Aj naši žiaci si dnes pripomenuli tento deň rôznymi aktivitami.

       PaedDr. Mária Kočiková

      • Erasmus+ v Lipsku

      • Pod pedagogickým dozorom Mgr. Lenky Čižmarikovej a Mgr. Jany Štovkovej sa dnes 15 študentov našej školy vybralo na cestu za zážitkami do Lipska, najväčšieho mesta v nemeckej spolkovej krajine Sasko. Študenti tam absolvujú dvojtýždňovú odbornú prax.

       Gute Reise und viele Erlebnisse! 

      • Študentské voľby

      • 22. septembra 2023 sa na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou uskutočnili simulované voľby do Národnej rady Slovenskej republiky pre stredoškolákov.

       Naši študenti tak mohli vyjadriť svoj názor, lebo na každom hlase záleží. Simulované voľby vzbudili záujem mladých o ich budúcnosť a budúcnosť Slovenska. Študenti získali praktickú skúsenosť s voľbami, dozvedeli sa ako fungujú. Študenti otvorili otázku o budúcnosti Slovenska, pretože práve tú budú tvoriť dnešní stredoškoláci.

       Ďakujeme členkám volebnej komisie za pomoc pri organizovaní simulovaných študentských volieb.

       Ing. Martina Sirníková 

       pedagogický garant

       #studentskevolby #volby2023 #studentelections

      • Biela pastelka

      • V piatok 22. septembra 2023 vyrazila Biela pastelka so svojimi dobrovoľníkmi do ulíc slovenských miest a obcí.

       Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

       Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

       Ďakujeme za pomoc pri organizovaní zbierky našim dobrovoľníkom v uliciach nášho mesta.

       Ing. Martina Sirníková

      • Erasmus+ začína!

      • 15 študentov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa dnes vydalo na cestu do bulharskej Sofie v rámci programu Erasmus+.

       Pod pedagogickým vedením Ing. Márie Chrapekovej a Mgr. Renáty Jakubčinovej študenti absolvujú dvojtýždňovú odbornú prax v bulharských firmách.

       Сбогом! Have a good time! 

      • SOFT SKILLS

      • 14. 09. 2023 žiaci 4. ročníka  absolvovali prednášku a  mali možnosť prihlásiť sa do  projektu Soft skills + finančná gramotnosť.

       Soft skills  alebo jemné zručnosti  sa spájajú s osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami človeka. Zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže spolupracovať a komunikovať s inými, zvládať konflikty a stres, organizovať si čas a energiu.

       Veríme, že štvrtáci sa počas školského roka zapoja do projektu, získajú certifikát a potrebné zručnosti, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce.

      • Študentský parlament OA VT

      • Prvé stretnutie členov Študentského parlamentu Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou v školskom roku 2023/2024.

       Študentský parlament je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy. Prostredníctvom neho majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje názory a požiadavky. Vytvorenie a fungovanie študentského parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy.

       Náplň práce členov študentského parlamentu:

       - zastupovať a reprezentovať študentov,

       - spolupracovať s vedením školy,

       - podieľať sa na tvorbe školského poriadku,

       - organizovať školské akcie - napr. verejné zbierky, Študentský majáles, Deň študentstva, atď.

       - predsedníčka Študentského parlamentu OA VT Viktória Sabolová zastupuje žiakov školy v Rade školy OA VT.

       Veľké výzvy pred nami. Tešíme sa na spoluprácu.

       Ing. Martina Sirníková

       koordinátorka Študentského parlamentu OA VT

      • Kurz na ochranu života a zdravia

      • V dňoch 12. 09. 2023 až 14. 09. 2023 sa študenti III. A a III. B triedy zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia. Kurz prebiehal dochádzkovou formou v priestoroch Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ale i mimo nej.

       Hlavným cieľom tohto kurzu bolo zopakovať si a otestovať vedomosti a zručnosti z predchádzajúcich účelových cvičení, ktoré boli realizované v minulých rokoch. V prvý deň kurzu študenti absolvovali prednášku z protichemickej prípravy, ktorú viedol Mgr. Dominik Kahanovský. Po nej nasledovala prednáška na tému dopravnej výchovy, ktorú realizoval pracovník OR PZ vo Vranove nad Topľou. Pracovníčka Slovenského červeného kríža odprezentovala žiakom veľmi zaujímavú, názornými ukážkami obohatenú, prednášku, pri ktorej si študenti mohli pod odborným dohľadom vyskúšať prvú pomoc na figuríne.

       Druhý deň kurzu, spolu s jednotlivými blokmi, sme realizovali v blízkom okolí hradu Brekov. V posledný deň kurzu sme navštívili OR HaZZ vo Vranove nad Topľou, kde nám ich pracovník predstavil techniku záchranných zložiek a tiež usmernil žiakov v problematike protipožiarnej ochrany.

       V priebehu kurzu nedošlo k žiadnym mimoriadnym a neočakávaným situáciám. Ciele kurzu študenti naplnili v plnom rozsahu, preto ho považujem za úspešný. Žiaci sa plní nových skúseností a elánu vracajú späť do vyučovacieho procesu.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Účelové cvičenia

      • Dňa 08. 09. 2023 sa žiaci prvého a druhého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili účelových cvičení.

       Kurz prebiehal v priestoroch školy a v blízkom okolí Troch krížov nad Sídliskom 1. mája vo Vranove nad Topľou.

       Obsahom kurzu prvého, aj druhého ročníka bola zdravotná príprava, riešenie mimoriadnych situácií (civilná ochrana) a posledným bodom kurzu bol pohyb a pobyt v prírode. Teoretická časť plánu bola realizovaná v priestoroch školy. Po presune do okolia Troch krížov sme zahájili praktickú časť účelových cvičení. PaedDr. Mária Kočiková mala na starosti objasniť problematiku riešenia mimoriadnych situácií. Na druhom stanovišti sa žiakom venovala Mgr. Mária Lipkošová, ktorá ich oboznámila so základmi zdravotnej prípravy a Mgr. Alexander Goľa žiakov usmerňoval v oblasti topografie.

       Každá z tried po realizácii praktickej časti kurzu absolvovala teoretický test, ktorý ohodnotil ich vedomosti, pozornosť i sústredenosť počas celého kurzu. Vďaka splneniu plánu, ktorý sme vopred vyhotovili, výsledkom testov a spätnej väzby žiakov, môžeme tento kurz hodnotiť pozitívne.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Hornozemplínska knižnica

      • Dňa 7. septembra 2023 sa naši prváci zúčastnili protokolárneho odovzdania staveniska multifunkčnej budovy Kultúrneho centra a knižnice vo Vranove nad Topľou za účasti predsedu PSK. 

      • Vítame medzi nami prvákov

      • Srdečne vítame prvákov v našej obchodňarskej rodine. Prajeme im úspešný štart do nového školského roka, veľa úspechov počas štúdia na našej škole a veľa radosti pri objavovaní a spoznávaní sveta ekonómov.

       Vitajte, prváci! Sme radi, že ste sa stali našou súčasťou. Cíťte sa tu s nami dobre! 

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      • Ani sme sa nenazdali a prázdniny sú za nami.

       Veríme, že žiakom i učiteľom leto poskytlo dostatok času na oddych a získanie nových síl do nového školského roka 2023/2024.

       V pondelok, 4. septembra 2023 sa brány našej školy opäť otvoria. Veríme, že nový školský rok bude pre našich žiakov obohacujúcim obdobím, počas ktorého im nebude chýbať chuť a energia do štúdia.

       Vstup do zasadačky Mestského úradu vo Vranove nad Topľou je možný z bočnej strany.

       Tešíme sa na Vás!

      • Slovo riaditeľky školy

      • Opäť sa symbolicky zatvárajú brány končiaceho sa školského roka 2022/2023 a prichádza obdobie letných prázdnin a zaslúženého odpočinku pre vás žiakov i pre nás učiteľov.

       Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2022/2023 svoj vlastný príbeh, svoje starosti i radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života.

       Milí kolegovia,

       bol to náročný školský rok, ale aj rok plný úspechov. Bolo, a je vidieť, že obchodná akadémia žije a vysiela dobré signály do sveta. Chcem vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, hnevá aj teší. Okrem zákonov, poučiek, pravidiel, odborných výrazov a cudzích slov učíme našich žiakov ľudskosti, humanizmu, obetavosti, spolupatričnosti, aby naša spoločnosť nebola iba internetovo vzdelaná, aby bola ľudská, aby našu spoločnosť neriadili počítače, ale rozum a srdce v symbióze, aby sme sa nenaháňali iba za peniazmi, ale vnímali okolo seba aj potreby iných.

       Viem, že je to beh na dlhé trate, kde nie sú výsledky okamžite viditeľné, ale každý kilometer, hoc aj maratónskeho behu, sa začína tým povestným prvým krokom, ktorý robíme každý deň zas a znova.

       Ďakujem vám za vašu obetavú prácu, počas celého uplynulého školského roka a zároveň vám prajem veľa tvorivosti a dobrých nápadov pri príprave toho nadchádzajúceho. Príjemné prežitie dovolenkového času s tými, ktorí sú vám blízki.

       Milí žiaci,

       pre vás sa končí ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, ale bol to rok plný zážitkov, v ktorom určite každý z vás iba získal a obohatil svoju osobnosť.

       Dnes sa školský rok 2022/2023 definitívne končí. Pracovali ste pod vedením svojich učiteľov, ktorí vás vzdelávali, posmeľovali a posúvali vpred. Viem, že život žiaka je nielen radostný a krásny, ale aj náročný a vyčerpávajúci, dnes máte pred sebou dva mesiace, 66 dní  krásnych prázdnin.

       Prajem vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí a miest. Získajte nové skúsenosti, priateľstvá a možno aj lásky, ktoré obohatia vašu osobnosť. Nech sú vaše prázdniny plné slnečných dní, radosti a úsmevov na tvári. Ďakujem všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a na mnohých kultúrno-spoločenských akciách.

       Ďakujem im za čas a energiu, ktorú vynaložili prevažne mimo vyučovania a vo svojom voľnom čase na prípravu. Moje poďakovanie patrí samozrejme aj učiteľom, pod vedením ktorých tieto úspechy získali.

       Ďakujem aj tým žiakom, ktorí mali počas celého školského roka vzornú dochádzku a vynikajúci prospech. Dúfam a verím, že sa k týmto žiakom sa v nasledujúcom školskom roku pridajú aj ostatní a spolu budeme tvoriť jeden tím, ktorý presvedčí širokú verejnosť o našich kvalitách a o tom, že máme miesto medzi najlepšími strednými odbornými školami v Prešovskom kraji.

       Na záver želám nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne letné dni.

       Pekné prázdniny všetkým!

      • Šikana a kyberšikana – beseda

      • Dňa ‪28. 06. 2023‬ sa žiaci I. a II. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili aktivity zameranej na prevenciu negatívneho správania.

       Žiaci v rámci svojich tried analyzovali tému šikany a kyberšikany ako vážneho problému vyskytujúceho sa v medziľudských vzťahoch. S odborníkom diskutovali o tejto forme agresie a jej prejavoch (ubližovanie, vyhrážanie, výsmech alebo zastrašovanie) a o trestnoprávnej zodpovednosti za tieto činy. Kybernetická šikana sa realizuje najmä zasielaním správ elektronickej komunikácie, zverejňovaním videí, fotografií, údajov a informácií na internete s cieľom ubližovať alebo obťažovať inú osobu.

       Za odbornú spoluprácu veľmi pekne ďakujeme Mgr. Martinovi Juricovi z Informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Prešove.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Školské výlety

      • Školské výlety sú predzvesťou konca školského roka. Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou ich už majú úspešne za sebou. A kde boli?

       Naši prváci a tretiaci z III. A absolvovali túru na Kapušiansky hrad. Zrúcanina hradu je situovaná na skalnom výbežku andenzitového chrbta Spišsko-šarišského medzihoria nad obcou Kapušany.

       Druháci z II. A absolvovali náučnú plavbu loďou Bohemia po Domaši. Loď Bohemia sa v roku 2019 sa vydala na svoju strastiplnú cestu z Prahy na Domašu dlhú viac ako 3500 kilometrov. Po riekach a kanáloch preplávala stovkami miest a obcí cez sedem štátov Európy, aby zakotvila na Domaši, kde robí radosť ľuďom. Počas náučnej plavby sa žiaci dozvedeli množstvo informácií o histórii vodného diela v kontexte doby. Hovorené slovo striedali autentické zvuky z dôb minulých, ale aj hudba vystihujúca obdobie vo vtedajšom Československu a neskôr v samostatnom Slovensku. Dozvedeli sa aj, ako vznikol názov Domaša, koľko stála výstavba vodného diela, čo prežívali ľudia, ktorí opúšťali svoje domovy, ako to bolo počas Pražskej jari, ako za čias normalizácie, aký vývoj nastal po Nežnej revolúcii a rozdelení Československa, ako skončili výletné lode plávajúce po Domaši, ale spoznali aj víziu rekreačnej oblasti na najbližšie roky.

       II. B sa poistila proti zlému počasiu a utorkové predpoludnie strávila v Klube mladých v priestoroch MsDK vo Vranove nad Topľou. Žiaci si zahrali stolové hry a vyskúšali si hru na klavíri.

       Žiaci III. B triedy spoznávali prírodné krásy okolia mesta Vranov nad Topľou.

       Naši žiaci si užili školské výlety a spoločný čas strávený mimo školských lavíc. So sebou si odniesli kopec zážitkov, nových skúseností, ešte aj utužili triedny kolektív.

      • Ako sa stať kadetom Policajného zboru SR

      • Dňa 28. júna 2023 žiaci III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou absolvovali prednášku s pracovníkmi Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove nad Topľou o možnosti ako sa stať kadetom Policajného zboru SR, o možnosti štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave a o pomaturitnom štúdiu na Policajných stredných odborných školách.

       Študenti sa dozvedeli, čo všetko potrebujú zvládnuť  a aké podmienky musia spĺňať, ak chcú získať základné policajné vzdelanie a aké sú možnosti ich uplatnenia po jeho absolvovaní.

       Policajné stredné odborné školy pripravujú na výkon štátnej služby príslušníkov Policajného zboru v pomaturitnom štúdiu v študijnom odbore bezpečnostná služba. Štúdium  v SR zabezpečujú školy patriace pod Ministerstvo vnútra SR:• Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok,

       • Stredná odborná škola Policajného zboru Košice,

       • Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava (Devínska Nová Ves).Akadémia Policajného zboru v Bratislave je štátnou vysokou školou, ktorá pripravuje vysokoškolsky vzdelaných a odborne spôsobilých špecialistov pre potreby Policajného zboru, štátne a neštátne bezpečnostné služby a verejnú správu a špecializované odbory MV SR.

       Za prednášku a odbornú spoluprácu veľmi pekne ďakujeme mjr. Ing. Jozefovi Hrehovi a kpt. Mgr. Jozefovi Velikému.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Súťaž z účtovníctva

      • Žiaci  II. a  III. ročníka sa 22. a 26. 6. 2023 zúčastnili súťaže z účtovníctva.

       U žiakov II. ročníka bola súťaž zameraná na rýchlosť a presnosť účtovania základných účtovných prípadov. Na 3. mieste sa umiestnil Samuel Ihnát z II. A triedy a Samuel Gurňak z II. B triedy, 2. miesto obsadila Viktória Antolová z II. A triedy. Víťazom sa stal Adam Levický z II. B triedy.

       U žiakov III. ročníka bola súťaž zameraná na logické myslenie, presnosť a zručnosť v účtovaní. Umiestnenie bolo nasledovné: 3. miesto získala Tímea Kisliková z III. A triedy a Nina Treciaková  z III. B triedy, na 2. mieste sa umiestnila Stela Kačurová z III. A triedy. Víťazkou sa stala Monika Marcinová z III. B triedy.

       Srdečne blahoželáme.

       Ing. Lenka Haritunová