• Novinky

      • Koniec šk. r. 2021/2022

      • Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci!

       Konečne! Tento povzdych bol azda najčastejším povzdychom dnešného rána. Opäť sa symbolicky zatvárajú brány končiaceho sa školského roka 2021/2022 a prichádza obdobie letných prázdnin a zaslúženého odpočinku pre Vás žiakov i pre nás učiteľov.

       Milí kolegovia,

       chcem Vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, hnevá aj teší. Okrem zákonov, poučiek, pravidiel, odborných výrazov a cudzích slov učíme našich žiakov ľudskosti, humanizmu, obetavosti, spolupatričnosti, aby naša spoločnosť nebola iba internetovo vzdelaná, aby bola ľudská, aby našu spoločnosť neriadili počítače, ale rozum a srdce v symbióze, aby sme sa nenaháňali iba za peniazmi, ale vnímali okolo seba aj potreby iných. Viem, že je to beh na dlhé trate, kde nie sú výsledky okamžite viditeľné, ale každý kilometer, hoc aj maratónskeho behu sa začína tým povestným prvým krokom, ktorý robíme každý deň zas a znova. Ďakujem Vám za Vašu obetavú prácu, počas celého uplynulého školského roka a zároveň Vám prajem veľa tvorivosti a dobrých nápadov pri príprave toho nadchádzajúceho. Príjemné prežitie dovolenkového času s tými, ktorí sú vám blízki!

       Milí žiaci,

       pre Vás sa končí ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, pre niektorých prvým rokom školských povinností na strednej škole, pre iných druhým, tretím. Pre všetkých rovnako sa dnes definitívne končí. Pracovali ste pod vedením svojich učiteľov, ktorí Vás vzdelávali, posmeľovali a posúvali vpred. Viem, že život žiaka je nielen radostný a krásny, ale aj náročný a vyčerpávajúci, dnes máte pred sebou dva mesiace, 66 dní krásnych prázdnin.

       Prajem Vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí na našej krásnej planéte. Získajte zážitky, skúsenosti, priateľstvá a možno aj lásky, ktoré obohatia vašu osobnosť. Nech sú Vaše prázdniny plné slnečných dní, radosti a úsmevov na tvári.

       Dúfam a verím, že aj v nasledujúcom školskom roku spolu budeme tvoriť jeden tím, ktorý presvedčí širokú verejnosť o našich kvalitách o opodstatnenosti titulu 3. najlepšia stredná odborná škola v Prešovskom kraji.

       Na záver želám teda nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne letné dni.

       Pekné prázdniny všetkým!

        

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • PROFESIONÁLNA ORIENTÁCIA ŽIAKOV

      • Dňa 28. júna 2022  žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou absolvovali odbornú psychologickú diagnostiku. Jej cieľom je  zistenie úrovne inteligencie a špeciálnych schopností, kognitívnych funkcií, osobnostných vlastností, motivácie a profesijných záujmov žiakov ovplyvňujúcich ich sociálny a psychický vývin. Výsledky diagnostiky žiakom môžu pomôcť pri výbere ďalšieho štúdia na vysoké školy,  výbere zamestnania a uplatnenia sa na domácom a zahraničnom trhu práce.

       Testovanie profesijnej orientácie „Proforient“ prispieva ku zvýšeniu úspešnosti uplatnenia našich absolventov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia na trhu práce. 

       Psychologickú diagnostiku tretiaci absolvovali pod vedením školských psychologičiek 

       PhDr. Marty Mražikovej a Ing. Mgr. Ivany Lacušovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Vranov nad Topľou. Touto cestou im ďakujeme za ich profesionálny prístup a odbornú spoluprácu.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Odborná prax

      • Odborná dvojtýždňová prax žiakov III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou prebiehala v čase od 13. 06. do 24. 06. 2022.

       V rámci programu ERASMUS+ vycestovalo 24 žiakov vykonávať odbornú prax do Írska a 28 žiakov vykonávalo prax v rámci okresu Vranov nad Topľou. Sme veľmi vďační a ďakujeme všetkým zainteresovaným obecným úradom, Mestskému úradu, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresnému úradu, Okresnému súdu vo Vranove nad Topľou a podnikateľským subjektom - PROFIL INVEST SLOVAKIA, s. r. o., FONTÁNA BALKAN, spol. s r. o., Prvá stavebná sporiteľňa, Domov sociálnych služieb a Agrodružstvo Bystré, ktoré pomohli našim žiakom k získaniu cenných a jedinečných  pracovných zručnosti v dokladovej evidencii, v spracúvaní údajov na PC a k zlepšeniu ich východiskovej pozície pri hľadaní pracovných príležitosti na národnom aj európskom trhu práce.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Súťaž z účtovníctva

      • Dňa 24. 06. 2022 sa žiaci II. ročníka zúčastnili súťaže z predmetu Účtovníctvo. Úlohou žiakov bolo čo najrýchlejšie a najpresnejšie zaúčtovať základné účtovné prípady.

        

       Výsledky súťaže:

       1. miesto - Kisliková Tímea z II. A triedy,

       2. miesto - Marcinová Monika z II. B triedy,

       3. miesto - Gombitová Katarína z II. B triedy.

       Víťazkám srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým za účasť.

       Ing. Martina Sirníková, Ing. Anna Černegová

        

      • SÚŤAŽ V ODPISE TEXTU NA POČÍTAČI ŽIAKOV II. ROČNÍKA

      • 24. júna 2022 si zmerali svoj výkon a presnosť v  odpise textov na počítači žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou. Súťažný odpis textov v časovom limite 10 minút žiaci písali v týchto  kategóriách:

       • odpis textu v programe Word,

       • odpis textu - Tréning s verziou Taki od Medzinárodnej federácie pre spracovanie informácií a komunikácie Intersteno.

       Výsledok súťaže ovplyvnila rýchlosť a presnosť písania.

       V odpise textu v programe Word sú výsledky nasledovné:

       1. miesto – Oliver Čurlej, II. A – 293,2 čistých úderov/min; % chýb 0,06

       2. miesto –– Katarína Fedačková,  II. A  259,2 čistých úderov/min; % chýb 0,03

       3. miesto – Kristína Štovková, II. A – 200,2 čistých úderov/min; % chýb 0,14

        

       V odpise textu použitím Tréning verzie Taki – Intersteno sú výsledky nasledovné:

       1. miesto -  Oliver Čurlej, II. A – 326,8 znakov za minútu; % chýb 0,18

       2. miesto – Katarína Fedačková, II. A – 297,7 znakov za minútu; % chýb 0,17

       3. miesto – Katarína Gombitová, II. B – 218,6 znakov za minútu; % chýb 0,05

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za účasť a podané výkony.                                                                            

       Ing. Daniela Sabolová

      • Informačno-študijná návšteva inštitúcii Európskej únie v Bruseli

      • V dňoch 19. – 21. 06. 2022 sa dve učiteľky odborných ekonomických predmetov, Ing. Daniela Sotáková a Ing. Lenka Haritunová, spolu s ďalšími učiteľmi stredných škôl z okresu Vranov nad Topľou a Snina, zúčastnili informačno- študijnej návštevy inštitúcii Európskej únie v Bruseli.

       Účastníci návštevy si prezreli priestory Európskej komisie, Európskeho parlamentu a absolvovali množstvo prednášok a diskusií. Zúčastnili sa prednášky o úlohe Európskej komisie ako výkonného politického orgánu Európskej únie, ktorú viedol Petr Mooz z Generálneho riaditeľstva pre rozpočet. Diskusiu na tému Energetická politika Európskej únie absolvovali s  Adelou Tesarovou z  Generálneho riaditeľstva pre energetiku. Peter Konrad zúčastneným priblížil environmentálnu politiku Európskej únie a predstavil novú Zelenú dohodu EÚ, ktorej cieľom je premena Európskej únie na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. Na stretnutí s Jurajom Nociarom, vedúcim kabinetu Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, diskutovali o aktuálnych témach.

       Po prehliadkach priestorov inštitúcií EÚ v Bruseli a prednáškach si účastníci návštevy našli čas aj na spoznávanie veľkomesta - navštívili najznámejšie pamiatky Bruselu – Palais de Bruxelles, Grand-Place, Triumphal Arch, St Michael Cathedral a Manneken Pis.

        

      • Súťaž prvákov v písaní na počítači

      • Žiaci I. ročníka si 17. júna 2022 zmerali svoj výkon v písaní textov na počítači v programe Word a v programe All Ten Fingers – ATF.

       Súťažiaci písali v programe Word 10 minútový odpis textu. Výsledok súťaže ovplyvnila rýchlosť a presnosť písania. Výsledky súťaže sú nasledovné:

       1. miesto Simon Zajac – I. A - počet čistých úderov/min 238,8, % chýb 0,00,

       2. miesto Daniel Gregus – I. A - počet čistých úderov/min 190,6, % chýb  0,00,

       3. miesto Veronika Peržeľová – I. B - počet čistých úderov/min187,2, % chýb 0,00.

       Žiaci I. ročníka v programe All Ten Fingers mali v časovom limite 10 minút  splniť koncoročný limit písania v počte 150,0 čistých úderov za 1 minútu s čo najvyššou presnosťou. Dosiahli tieto výsledky:

       1. miesto Daniel Gregus  – I. A - počet čistých úderov/min 257, % chýb 0,65,

       2. miesto Adam Vysoký -  I. A - počet čistých úderov/min 233, % chýb 0,60,

       3. miesto Veronika Peržeľová – I. B - počet čistých úderov/min 178, % chýb 0,57.

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom dakujeme za účasť a podané výkony.                                                                         

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Erasmus+ v Írsku

      • Po vyčerpávajúcom cestovno-pracovnom týždni sme dobili energiu počas víkendu. V sobotu sme sa kochali výhľadmi na krásne útesy Slieve League, ktoré sme si konečne mohli vychutnať bez jedinej kvapky dažďa. Cestou sme sa zastavili na prekrásnej pláži Malin Beg, kde niektorí otužilci vyskúšali teplotu Atlantického oceánu. Nesmela chýbať fotka „s naším logom“.

       Posledná zastávka bola v Glen Bay – je to nádherný záliv s krásnou scenériou. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vydali na cestu „domov“. A zvyšky energie sme definitívne vyčerpali v zábavnom parku.

       V nedeľu sme v daždivom počasí absolvovali vyhliadkovú jazdu po írskom vidieku, všade krásna zeleň, pasúce sa ovečky, vôňa oceánu a úchvatná scenéria. Mali sme dve zastávky pri vodopádoch – Devil´s Chimney, ktorý dostal pomenovanie podľa toho, že v silnom vetre voda tečie smerom nahor a Glencar Waterfall, romantické miesto, ktoré sa stalo inšpiráciou pre báseň írskeho velikána Williama Butlera Yeatsa, „The Stolen Child“. Náš nedeľný výlet sme ukončili unesení pohľadom na burácajúci Atlantik na mieste zvanom Streedagh Point, miesto neslávne známe tým, že sa tu na skalách rozbili a potopili tri lode španielskej armády v roku 1588.

       Mgr. Renáta Jakubčinová

      • Erasmus+ v Írsku

      •  

       Pozdravujeme našich praxujúcich žiakov a kolegyne do Sliga, mesta v severozápadnom Írsku na pobreží Atlantického oceánu! 

       Pod pedagogickým vedením Ing. Márie Chrapekovej a Mgr. Renáty Jakubčinovej žiaci v dňoch 13. - 24. júna 2022 absolvujú dvojtýždňovú odbornú prax.

       Novonadobudnuté skúsenosti, zručnosti, kompetencie a získané certifikáty, ale aj zážitky, to všetko sú benefity zahraničnej mobility Erasmus+! 

      • Hlohovské kontraktačné dni cvičných firiem

      • Cvičná firma Rožky na rožku, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej zvíťazila v kategórii NAJ IG post! 

       Súťažný príspevok bol hodnotený verejnosťou. Podstata tejto kategórie spočívala vo vytvorení a propagácie instagramového príspevku, ktorý musel spĺňať  vopred určené požiadavky.

       Organizátorom súťaže bola SOŠCH Hlohovec, odbor obchodná akadémia. Kontraktačných dní sa zúčastnilo 21 cvičných firiem z 2 krajín (12 z ČR a 9 zo SR). Témou tohtoročných kontraktačných dní bola firemná filantropia ako súčasť spoločensky zodpovedného podnikania firiem.

       1188-krát zo srdca Ď A K U J E M E všetkým, ktorí za našu cvičnú firmu hlasovali na Instagrame a podporili nás v súťaži!

      • EtnoWeekend

      • Žiaci I. A a III. B triedy si dňa 10. 06. 2022 prezreli workshopy a ukážky tradičných remesiel pred Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou.

       Aktivity projektu EtnoCarpathia - EtnoWeekend žiaci absolvovali pod pedagogickým dozorom Ing. Viery Kandalovej a PaedDr. Márie Kočikovej.

       EtnoWeekend bol súčasťou podujatia Dni mesta Vranov nad Topľou, ktoré organizovalo mesto. 

     • Súťaž z účtovníctva – III. ročník
      • Súťaž z účtovníctva – III. ročník

      • Žiaci 3. ročníka sa 10. 06. 2022 zúčastnili súťaže z účtovníctva.

       Súťaž bola zameraná na logické myslenie, presnosť a zručnosť v účtovaní.

       Umiestnenie bolo nasledovné: 3. miesto získal Šimon Gdovec z III. A triedy, na 2. mieste sa umiestnil Adam Grigeľ z III. B triedy, víťazom sa stal Ján Banoci z III. A triedy.

       Srdečne blahoželáme.

       Ing. Lenka Haritunová a Ing. Viera Kandalová

      • Exkurzia v banskom meste Banská Bystrica

      • Žiaci II. A a II. B triedy sa v dňoch 08. – 09. 06. 2022 opäť vydali za spoznávaním historických a kultúrnych pamiatok Slovenska.V rámci projektu ,,Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou" objavovali krásy Banskej Bystrice.

       Počas pobytu navštívili známe pietne miesto  -  Múzeum Slovenského národného povstania. Poslaním múzea je zhromažďovať a ochraňovať vecné pamiatky z obdobia národnooslobodzovacieho boja ľudu Slovenska v druhej svetovej vojne, ktorého vyvrcholením bolo Slovenské národné povstanie a oslobodenie našej vlasti Sovietskou armádou.Žiaci absolvovali aj  prehliadku mesta Banská Bystrica. Toto mesto je kultúrnym i hospodárskym centrom stredného Slovenska a svojou polohou medzi horami a so zachovaným historickým centrom patrí medzi najkrajšie mestá Slovenska.Pýchou Banskej Bystrice je centrálne Námestie SNP lemované meštianskymi domami a areál Mestského hradu, ktorý tvorí Barbakan s vežou, ktorý bol kedysi vstupnou bránou do hradu. Dominantou Námestia SNP je šikmá Hodinová veža sprístupnená verejnosti s úžasným výhľadom na priľahlé centrum a okolité vrchy.Táto exkurzia bola veľmi užitočnou a potrebnou z pohľadu mladého človeka, ktorý sa potrebuje zorientovať jednak v dejinách Slovenka a tiež získať prehľad o historických a kultúrnych pamiatkach, ktoré majú nevyčísliteľnú hodnotu pre nás Slovanov.

       Priateľskú atmosféru mali žiaci pod pedagogickým dohľadom Ing. Anny Černegovej a Ing. Ľubice Smolejovej.

       Exkurzia bola financovaná z projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou.

      • Maturanti v šk. r. 2021/2022

      •  

       Bok po boku ste trávili neuveriteľný čas a po štyroch rokoch sa Vaše cesty rozchádzajú, aby ste brázdili nekonečný priestor sveta každý sám!

       Veľa šťastia na ďalšej ceste životom, absolventi!

       AD REVIDENDUM 2027

      • Maturantka roka 2022

      • Blahoželáme našej najúspešnejšej maturantke Daniele Sabovej k vynikajúcim výsledkom z maturitnej skúšky, ale aj k výsledkom, ktoré dosahovala počas celých štyroch rokov štúdia na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou.

       Nech sa darí, Daniela!

      • Exkurzia v Kremnici

      • Žiaci I. ročníka sa v dňoch 1. - 2. júna 2022 vydali spoznávať Kremnicu, mesto príbehov.

       Kremnica je najčastejšie spájaná s prívlastkom zlatá. V meste vyrazené dukáty v minulosti podopierali tróny mnohých panovníkov. Obraz histórie Kremnice je zložený z mozaiky príbehov, ukrytých v každej ulici, dvore, v dome.

       Pod pedagogickým dozorom Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Lenky Čižmarikovej žiaci objavovali históriu tohto čarovného mesta, baníctva a mincovníctva, ktorá je zhmotnená v expozíciách Múzea mincí a medailí.

       Žiaci navštívili Múzeum v Kremnici, ktoré je od roku 1994 vďaka svojej špecializácii súčasťou Národnej banky Slovenska. Prezreli si expozíciu Líce a rub peňazí, mestský hrad a jeho expozície, Kostol sv. Kataríny, neskorogotický meštiansky dom a galerijné priestory. Zaujímavou bola prehliadka Kremnickej mincovne (dnes Mincovňa Kremnica, š. p.), ktorá už takmer sedem storočí nepretržite vyrába minciarske produkty, ktoré patria medzi svetovú špičku. Nevšedné zážitky žiakov čakali v podzemí štôlne Andrej s atmosférou starých banských diel.

       Ďakujeme Resortu Koliby Pacho vo Veľkej Čausi za ubytovanie a starostlivosť počas pobytu a pánovi Radovanovi Kosovi za bezpečnú a príjemnú dopravu.

       Exkurzia bola financovaná z projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou.

       Ing. Martina Sirníková

      • Poupratujme Vranov

      • Študenti III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa aj tento rok zapojili do 5. ročníka výzvy mesta Vranov nad Topľou a priložili ruku k dielu.1. júna 2022 sa pod pedagogickým dozorom Mgr. Renáty Jakubčinovej, Ing. Anny Černegovej a Ing. Viery Kandalovej zapojili do  výzvy mesta, ktorej hlavným cieľom je zapojiť obyvateľov mesta - dobrovoľníkov do jarného upratovania verejných priestranstiev a oddychových zón mesta.

       Podstatné je, aby si každý z nás uvedomil vlastnú zodpovednosť pri udržiavaní čistoty a zlepšovaní kvality životného prostredia v našom meste. Naši tretiaci sa pousilovali a spoločnými silami premenili mesto, kde žijeme, na krajšie a čistejšie.

       Ďakujeme!