• Novinky

      • Fantastický úspech cvičnej firmy!

      • Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2022, ktorý sa konal v dňoch 18. 10 – 19. 10. 2022 v priestoroch Vzdelávacieho strediska Kia Slovakia, s. r. o., Gbeľany – Žilina, získala naša cvičná firma Bio Beauty, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Viery Kandalovej v spolupráci s Ing. Ľubicou Smolejovou, výborné výsledky:

       3. miesto – Hlavná cena - Najlepšia cvičná firma,

       1. miesto - Najlepší stánok,

       3. miesto – Najlepší reklamný šot.

       Prezenčnú formu Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2022 pripravil Štátny inštitút odborného vzdelávania odbor SCCF a FG, ktorý bol v tomto školskom roku zameraný na tému „Etika v podnikaní“. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem sa zúčastnili cvičné firmy zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Slovinska a Turecka.

       Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou reprezentovali žiaci  IV. B triedy  Frederika Petričková, Emma Laura Vysoká, Lukáš Panko a Ondrej Rapčo. Žiakom ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a tešíme sa z Vášho úspechu! Pedagógom patrí veľká vďaka za vynaložené úsilie pri príprave žiakov na veľtrh cvičných firiem! Veľké poďakovanie patrí aj žiačke Timei Melníkovej za vzornú prípravu podkladov, katalógov a cenníkov cvičnej firmy.

       Žiaci na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem získali cenné skúsenosti z obchodovania medzi firmami, prezentovania firmy, vystavovania dokladov a komunikácie v anglickom jazyku. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a úspešnej realizácii Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem  Slovensko 2022 a prajeme veľa zdravia a úspechov v ďalšom živote.

       Ing. Viera Kandalová

     • Ako si správne vybrať vysokú školu alebo zamestnanie
      • Ako si správne vybrať vysokú školu alebo zamestnanie

      • V dňoch 13. a 19. 10. 2022 sa žiaci IV. A a IV. B Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dozvedeli výsledky psychologickej diagnostiky, ktorú s nimi realizovali psychologičky CPPPaP vo Vranove nad Topľou.

       V rozhovore so psychologičkou žiaci mali priestor na diskusiu o tom, ako vnímajú svoje silné stránky, na čo sa podľa nich hodia. Či sú skôr typy, ktoré radi pracujú s rukami, alebo radšej pomáhajú druhým, či sa radi učia nové veci, riešia intelektuálne problémy, alebo by radšej manažovali a zarábali peniaze? Či sú kreatívni, nemajú radi pravidlá alebo či majú radi prácu pravidelnú s jasnými pravidlami? Aké povolania by mohli týmto typom prostredí zodpovedať? Budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole? V čom sú dobrí?

       Rozhodovanie o tom, čo so životom po strednej škole, nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Veríme, že výsledky „Profesiogramu“ žiakom pomôžu naštartovať sa v serióznom premýšľaní o budúcnosti. Prajeme veľa úspechov, milí štvrtáci.

       Ďakujeme veľmi pekne za odbornú spoluprácu pani PhDr. Marte Mražikovej z CPPPaP vo Vranove nad Topľou.

       Ing. Daniela Sabolová

        

      • Násilie na ženách

      • O špecifikách násilia na ženách a deťoch dňa 17. októbra 2022 diskutovali žiaci III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou s pracovníkmi intervenčného centra MY MAMY,  o.  z. Prešov.

       Ženy i deti sa stávajú obeťami domáceho násilia, ktoré je následkom nerovných mocenských vzťahov založených na rozdieloch medzi ženami a mužmi v sociálnom a spoločenskom postavení, tak vo verejnej, ako aj  v súkromnej oblasti. Tento typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej a kultúrnej štruktúre, normách a hodnotách, ktorými sa riadi spoločnosť. Často je podporovaný kultúrou popierania a mlčania.

       Za spoluprácu a výchovné aktivity vedené so žiakmi na danú tému ďakujeme PhDr.  Dáši Kožuchovej, Mgr. Petre Guntášovej, Mgr. Zuzane Vaščákovej, PhDr. Romane Radvanskej a Mgr. Jane Seman.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Imatrikulácia prvákov

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou si svoj študentský život pravidelne spestrujú organizovaním kultúrno-zábavných podujatí, ktoré sa stávajú peknou školskou tradíciou. Jedným z nich je aj imatrikulácia prvákov. 14. októbra 2022 sa uskutočnila imatrikulácia prvákov, tzv. Uchaľak.

       Žiaci II. ročníka v spolupráci s ich triednymi učiteľkami Ing. Martinou Sirníkovou a Mgr. Lenkou Čižmarikovou pripravili pre prvákov zaujímavý program a súťaže. Po zložení slávnostného imatrikulačného sľubu boli prváci oficiálne prijatí do našej školskej obchodňarskej rodiny. Tohtoročnú imatrikuláciu sprevádzali zábava, smiech a tanec.

       Všetkým prvákom prajeme veľa študijných úspechov a veľa veselých chvíľ na našej škole.

       Nech sa Vám u nás páči!

      • Finančná sloboda

      • V pondelok 10. októbra 2022 a v piatok 14.10. 2022 nás navštívili certifikované lektorky hry Finančná sloboda z OVB Allfinanz Slovensko, a.s., Ing. Katarína Drienková a Ing. Janetta Verešpejová.

       Žiaci IV. A a IV. B sa počas hry starali o finančné plánovanie fiktívnej rodiny – manželského páru vo veku 30 rokov, ktorému mali pomôcť plniť si svoje ciele. Žiaci prechádzali s ich rodinou 30 rokov ich života, uzatvárali im finančné produkty a čelili rôznym nástrahám života.

       Ďakujeme za zvýšenie finančnej gramotnosti našich žiakov.

       Ing. Anna Černegová

      • Erasmus+ ,,Job shadowing“

      • V dňoch  03. 10. 2022 - 07. 10. 2022 sa pani riaditeľka Ing. Mária Chrapeková spolu s pedagógmi PaedDr. Máriou Kočikovou a Mgr. Štefanom Gonosom zúčastnili aktivity „Job shadowing“ pod názvom „My practice – my quality“ v Poľskom meste Sanok, kde navštívili školu Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego. Stretnutie prebehlo pod záštitou programu Erasmus+.

       Cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie priestoru na hľadanie a tvorbu námetov pre výmenu skúsenosti medzi pedagógmi v rôznych oblastiach.

       Počas stretnutia sme sa zúčastňovali hospitácií vyučovacích hodín v súlade s našimi aprobáciami.  Cieľom hospitácií a nášho pobytu v tejto škole bolo nie len porovnať rôzne didaktické metódy a postupy práce učiteľov, ale aj školské aktivity a udalosti školy a porovnať ich s našimi. Obohatením nášho pobytu bola imatrikulácia prvákov a pripomenutie si výročia patróna školy. Túto žiakmi a učiteľmi veľmi obľúbenú udalosť školy obohatil kultúrny program a spoločný tanec študentov a pedagógov školy.

       Dohodli sme na vzájomnej spolupráci a vedenie školy  Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego  v Sanoku prijalo naše pozvanie zúčastniť sa veľtrhu cvičných firiem. Našich zahraničných partnerov očakávame vo februári 2023.

       Mesto Sanok nás  očarilo a zároveň príjemne prekvapilo možnosťami vyžitia sa v rôznych oblastiach života, či už je to umenie, ľudová architektúra, sakrálne pamiatky, turistika, história, šport, ale aj skvelá gastronómia.

       Ďakujeme našim zahraničným partnerom za podnetné  skúseností, nápady a príjemnú atmosféru počas nášho pobytu,  a za krásne a hodnotné zážitky.

       PeadDr. Mária Kočiková

       Mgr. Štefan Gonos

      • Ponožkový október

      • Pomáhame už aj my!

       Darujte nové ponožky akejkoľvek farby a veľkosti a pomôžte ľuďom bez domova zostať v teple!

       Zberná škatuľa bude umiestnená na 2. poschodí pri riaditeľni, zbierajú sa len nové, nepoužité ponožky, ľubovoľnej farby a veľkosti, zbierku ukončíme 27. októbra 2022.

       #podajdalej#podajdalejpresov

       #ponozkovyoktober#ponozkovyoktober2022

       #ponozkovyoktoberpodajdalejpresov

        

       Ď A K U J E M E! 

        

       Ing. Martina Sirníková

       koordinátorka Študentského parlamentu OA VT

      • Blahoželanie k 70. výročiu

      • Celému kolektívu Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach prajeme do ďalších rokov tvorivé a priateľské akademické prostredie, kam sa každý deň tešia, kde môžu byť sami sebou a robiť to, čo ich baví!

       Vedeniu fakulty, zamestnancom, učiteľom a študentom fakulty zo srdca blahoželáme k 70. výročiu vzdelávania podnikových ekonómov v Košiciach.

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • Štvrtáci si overili svoje teoretické poznatky v praxi

      • V čase od 26. 09. do 07. 10. 2022 sa uskutočnila odborná prax žiakov IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorú vykonalo 51 žiakov v 26 rôznych inštitúciách - na Mestskom úrade, Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, na Okresnom úrade a Okresnom súde vo Vranove nad Topľou,  na 6 obecných úradoch a v 16 podnikateľských subjektoch – fyzických aj právnických osobách.

       Prax je súčasťou učebného plánu študijného odboru obchodná akadémia. Dopĺňa odbornú teoretickú prípravu a nadväzuje na odborné predmety. Jej cieľom je rozšírenie teoretických a praktických zručností a vedomostí v podmienkach reálnej praxe, ktorá dopĺňa odborné vzdelanie žiakov praktickým poznaním prostredia a podmienok, v ktorých budú pracovať po ukončení štúdia.

       Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou ďakuje všetkým inštitúciám, ktoré prejavili záujem o vykonanie odbornej praxe našich žiakov.

       Ing. Ľubica Smolejová

     • Vzťahy v triede – beseda s prvákmi
      • Vzťahy v triede – beseda s prvákmi

      • Žiaci I. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou 6. októbra 2022 sa zúčastnili besedy so sociálnou pedagogičkou PhDr. Janou Lutašovou-Husťákovou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Vranov nad Topľou. Cieľom besedy bolo  upevniť pozitívnu klímu, atmosféru v triede.

       Študenti diskutovali a rozoberali samotné vzťahy v triede, vyjadrovali svoje  názory a postoje. Spoločne prišli k záveru, že oceňujú, keď majú možnosť vlastnej  sebarealizácie, keď prežívajú úspech a radosť zo svojej činnosti. Ak sú akceptovaní, ak si dokážu vzájomne pomáhať, ak sa viac poznajú a sú k sebe kamarátski, spolu s vyučujúcimi tak vytvoria tvorivú a pokojnú atmosféru pre prácu. Okrem vzdelania tak spoločne rozvíjajú svoje hodnoty, ako sú charakternosť, humánnosť, mravnosť, altruizmus, prosociálnosť a estetickosť.

       Táto aktivita bola pre študentov prínosom, za čo veľmi pekne ďakujeme.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Výstava biblických artefaktov

      • Od papyrusu až po moderné formy Biblie, takto by sa dala nazvať výstava unikátnych artefaktov zo súkromnej zbierky pána Michala Lapčáka, ktorú dňa 30. 09. 2022 absolvovali žiaci I., II. a III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou v rámci prebiehajúcej akcie Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou- Biblia kniha kníh a jej príbeh.

       Žiaci sa dozvedeli informácie o vzniku prvých kníh, o nájdení Kumránskych zvitkov, o Gutenbergovej Biblii a veľa ďalších zaujímavostí z unikátnej zbierky p. Lapčáka, ktorý nás touto výstavou aj sprevádzal.

       Za obohacujúce stretnutie veľmi pekne ďakujeme.

       Mgr. Lenka Michalová

      • Európsky deň jazykov

      • Dňa 26. septembra 2022 sme si na našej škole rôznymi aktivitami pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je podnietiť Európanov učiť sa cudzie JAZYKY.

       Veríme, že aj naši študenti si uvedomujú význam porekadla: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Dobre ovládať aspoň jeden cudzí jazyk je dnes už nevyhnutnosť.

       Mgr. Renáta Jakubčinová

      • Uchaľak

      • Milou tradíciou našej školy je, že naši prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako významný je pre nich aj akt prijatia do našej ,,obchodňarskej,, rodiny, imatrikulácia prvákov.

       Tešíme sa Vás, prváci!

       Vaši spolužiaci a pedagógovia 

      • Biela pastelka

      • 23. septembra 2022 ste v uliciach nášho mesta mohli stretnúť aj našich dobrovoľníkov.

       Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

       Prispieť ešte môžete aj pomocou SMS na číslo 820 s ľubovoľným textom v hodnote 2 €.

       Ďakujeme našim dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní zbierky.

       Ing. Martina Sirníková

      • Turistický kurz

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa v dňoch 19. až 23. 09. 2022 zúčastnili turistického kurzu. Keďže predpoveď počasia nám veľmi nepriala, boli sme nútení pripraviť aj mokrý variant kurzu, ktorý sme nakoniec aj zrealizovali.

       Pod vedením vedúceho kurzu Mgr. Dominika Kahanovského a pedagogickým dozorom Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Lenky Čižmarikovej nič nezabránilo žiakom si ho užiť.

       Po týždni pekných zážitkov či už zo Slovenských opálových baní v obci Červenica, Kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach n. T. alebo Vihorlatskej hvezdárne v Humennom sa naši žiaci s úsmevom vracajú späť do školských lavíc.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Zlatý gaštan

      • Žiaci I., III. a IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa spolu so svojimi pedagógmi dňa 22. 09. 2022 zúčastnili 40. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Zlatý gaštan, ktorá sa konala v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou.

       V súťaži vystúpilo 12 nádejných speváčok z východného Slovenska a zo susedného Poľska. Vypočuli sme si piesne rozličných žánrov v rôznych jazykoch. Súťažiace predviedli vynikajúce výkony, ktoré boli odmenené zaslúženým potleskom. Srdečne ďakujeme za nádherný kultúrny zážitok a zúčastneným speváčkam prajeme mnoho ďalších úspechov.

       Mgr. Lenka Michalová

      • Kurz na ochranu života a zdravia

      • Žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dňa 14. 09. 2022 úspešne ukončili trojdňový Kurz na ochranu života a zdravia.

       Plní skúseností a elánu sa vracajú do školských lavíc a tešia sa na vlnu nových vedomostí. Veľa zdaru v ďalšom štúdiu milí žiaci.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Účelové cvičenia

      • Dňa 09. 09. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili účelových cvičení.

       Jednotlivé bloky boli kvôli zlému počasiu realizované v priestoroch OA. O realizáciu jednotlivých blokov sa postarali Mgr. Alexander Goľa, PaedDr. Mária Kočiková a Mgr. Mária Lipkošová. Žiaci nadobudli doposiaľ nepoznané vedomosti a už teraz sa tešia na nasledujúce kurzy.

       Mgr. Dominik Kahanovský

     • Slovo riaditeľky
      • Slovo riaditeľky

      • Čas letí!

       Ubehli dva mesiace a všetko nasvedčuje tomu, že leto a s ním aj prázdniny sú už nenávratne za nami.

       Začína sa nový školský rok 2022/2023 a ja verím, že ste si všetci dobre oddýchli, načerpali veľa síl a že máte znova chuť do učenia.

       Albert Einstein povedal: ,,Hodnota vzdelávania nespočíva v naučení sa mnohých faktov, ale vo vycvičení mysle myslieť." V tejto chvíli ste na pravom mieste, v našej škole. Naša škola má tie najlepšie predpoklady na to, aby Vám takýto vstup do spoločnosti zabezpečila. Avšak k naplneniu tohto cieľa sú potrební dvaja - učitelia a žiaci a naša vzájomná a neustála interakcia.

       Tento školský rok je výnimočný pre 54 prvákov, ktorých chcem osobitne medzi nami privítať. Vitajte v našej rodine ekonómov! Vybrali ste si školu s veľmi dobrými výsledkami, ktoré boli potvrdené aj inštitútom INEKO, zaoberajúcim sa hodnotením základných a stredných škôl, kde sme sa v školskom roku 2020/2021 ocitli na 3. mieste zo všetkých stredných odborných škôl v Prešovskom kraji.

       Výnimočný školský rok čaká aj Vás, milí štvrtáci. Želám Vám, aby tento školský rok naplnil Vaše očakávania a aby ste po jeho skončení mohli skonštatovať, že sa Vám všetko podarilo a mohli s pokojom v duši začať novú etapu svojho života na vysokej škole alebo v pracovnom procese.

       Želám nám všetkým, aby učenie a učenie sa nebolo pre nás vzájomným mučením a aby sme spoločnými silami prekonali všetky prekážky a na konci školského roka mohli skonštatovať, že to bol nádherný, úspešný a výnimočný školský rok.

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      • Milí žiaci,

       slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8.00 hodine v zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

       Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách pripravilo dokument "Zelená otvoreným školám", ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR a rozhodnutí ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

       Pri nástupe do školy a pri každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní je potrebné predložiť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" v tlačenej podobe alebo prostredníctvom Edupage.

       Tešíme sa na Vás