• Novinky

      • Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou

      • Aj v školskom roku 2021/2022 naša škola pokračuje v projekte Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou. Projekt je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou v rámci prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, finančných, IKT zručností a zároveň na zvýšenie odbornosti a zručností pedagogických zamestnancov v rámci týchto oblastí.

       V tomto školskom roku prebiehajú samostatné podaktivity. Zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti, prepájať teóriu s praxou a vzbudiť záujem o dianie v spoločnosti u žiakov sa učiteľom darí v krúžkoch: Mladý účtovník, Život študenta v škole, Wordprocessing, Ekonomické minimum, Finančná gramotnosť, Ekologický krúžok, MČ odbornej a literárnej tvorivosti, Športový krúžok, Anglická komunikácia, Nemecká komunikácia. Vzhľadom k pandemickej situácii sa stretnutia krúžkov realizujú až od septembra 2021.

       Ďalšou poaktivitou projektu sú extra hodiny. Extra hodiny sú v rámci maturitných predmetov na podporu zlepšenia vedomostí a zručnosti žiakov. Extra hodiny vzniknú z delených hodín, kde dôjde k rozdeleniu 1 vyučovacej hodiny týždenne na 2 skupiny žiakov. Toto delenie prinesie viac priestoru na dôkladnejší výklad učebnej látky, na rozsiahlejšie odpovede učiteľov na otázky žiakov, na väčší priestor pri aplikovaní praktických príkladov z praxe, na dôkladnejšiu prípravu na maturitu. Extra hodiny sú zavedené v predmetoch: Podniková ekonomika IV. ročník, Účtovníctvo II. ročník, Slovenský jazyk a literatúra IV. ročník, Anglická komunikácia III. a IV. ročník.

       Exkurzie pre žiakov sa nám doposiaľ vzhľadom k nepriaznivej pandemickej situácii nepodarilo zrealizovať. Exkurzie pre žiakov v Bratislave, Kremnici, Martine, Žiline a Starej Ľubovni sú naplánované v jarných mesiacoch budúceho roka. Veríme, že sa nám ich podarí zrealizovať.

       Ďalšou realizovanou podaktivitou v tomto projekte sú pedagogické kluby. Cieľom pedagogického klubu je vytvorenie priestoru na hľadanie a tvorbu námetov pre pedagogickú prax a výmenu skúseností v danej oblasti. Pedagógovia našej školy sa stretávajú v kluboch: Účtovníctvo v kocke, Ekonomický labyrint a Brána k cudzím jazykom. Učitelia tvoria písomné výstupy – prezentácie,  učebné materiály, pracovné listy pre žiakov, opakovacie testy, didaktické hry a analýzy s odporúčaniami. Pripravuje sa školenie pedagogických zamestnancov v oblasti zvyšovania  mediálnej a finančnej  gramotnosti.

       Tento projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom, prioritná os – Vzdelávanie, operačný program – Ľudské zdroje. Projekt trvá od 10. 08. 2020 do 31. 07. 2022. Aj v tomto školskom roku projektový tím pracuje v zložení: Ing. Daniela Sotáková (projektová manažérka), Ing. Martina Sirníková (finančná manažérka), Anna Tabaková (administratívna pracovníčka).

       Veríme, že aj napriek nepriaznivej situácii spojenej s pandémiou Covid 19 sa nám podarí plánované aktivity v rámci projektu zrealizovať.

        

      • Odborná prax v Barcelone

      • Kde jedni končia, druhí začínajú! Áčkari striedajú Béčkarov na dvojtýždňovej odbornej praxi v rámci programu Erasmus+ v Španielsku s pedagogickým dozorom Mgr. Štefana Gonosa a Mgr. Alexandra Goľu.

       Hola Barcelona! 

      • Odborná prax

      • Odborná dvojtýždňová prax žiakov IV. B triedy prebiehala v čase od 08. 11. do 19. 11. 2021. Jej význam spočíva najmä v zlepšení východiskovej pozície budúcich absolventov  obchodnej akadémie na národnom aj európskom trhu práce. 12 žiakov vycestovalo vykonávať odbornú prax do Španielska a 11 žiakov vykonávalo prax v rámci okresu Vranov nad Topľou.  Aj touto cestou ďakujeme za ústretovosť všetkým zainteresovaným obecným úradom, mestskému úradu, Prvej stavebnej sporiteľni a podnikateľským subjektom – LESYBODOR, s. r. o., Betpres, s. r. o. a Knudsen Plast, s. r. o. za ich ústretovosť a zhovievavosť počas vykonávania odbornej praxe našich žiakov.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Výsledky Online MEDZINÁRODNEHO VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM 2021

      • Cvičné firmy IV. B triedy – Royal Health, s. r. o. a Sweet Galaxy, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Daniely Sabolovej v spolupráci s Ing. Lenkou Haritunovou, reprezentovali Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou na Online Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, v dňoch 15. – 16. novembra 2021. Veľtrh organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) a podpory smerovania mládeže.

       Počas týchto dní žiaci cvičných firiem – Juliána Cmarová, Tímea Jacková, Laura Kopková, Daniela Sabová, Simona Sopková, Simona Šimkaninová a Samuel Šnajder obchodovali online – nakupovali a predávali prostredníctvom web stránok, e-shopov a realizovali úhrady cez internetbanking.

       Súťažilo sa v online kategóriách: leták, instagram post, elektronická prezentácia, e-shop, reklamný šot a 90 sekúnd vo výťahu v anglickom jazyku. Študenti taktiež pripravili stánky cvičných firiem, ktoré si mohli prísť profesori a žiaci OA osobne pozrieť.

       V celkovom bodovom vyhodnotení sa cvičné firmy umiestnili nasledovne – Sweet Galaxy, s. r. o. na 4. mieste a Royal Health, s. r. o. na 5. mieste zo 72 cvičných firiem zo Slovenska a zo zahraničia.

       Kategória 90 sekúnd vo výťahu bola hodnotená samostatne, kde cvičná firma Royal Health, s. r. o. skončila na 6. mieste a Sweet Galaxy, s. r. o. na 10. mieste z 27 cvičných firiem.

       Súčasťou medzinárodného veľtrhu bolo aj vyhlásenie víťazov súťaže o najlepší podnikateľský zámer (PZ) žiakov cvičných firiem za školský rok 2020/2021. V tejto súťaži žiačky obchodnej akadémie Vranov nad Topľou zo IV. B získali 2. miesto – Viktória Holoďáková -  PZ PROVANS, s. r. o.  a na 4. mieste sa umiestnila Tamara Zakovičová – PZ ART ꝸ ME, s. r. o.

       Dni strávené prípravou, aj keď občas náročné, keďže časť členov cvičných firiem bola na odbornej praxi v Španielsku, boli dôkazom skvelej tímovej práce medzi našimi dvoma firmami aj našimi skvelými hore spomenutými profesorkami. Získané odborné vedomosti a zručnosti počas štúdia boli využité na sto percent. Táto skúsenosť je našou najväčšou odmenou a výhrou za prácu ktorú sme odviedli.

       Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri zabezpečovaní a realizácii účasti na Online Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2021.

        

       Daniela Sabová

       zástupkyňa riaditeľky CF Royal Health, s. r. o.

      • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ V PRAXI – beseda

      • Dňa 5. novembra 2021 sa žiaci IV. ročníka zúčastnili besedy s pracovníkmi Prvej stavebnej sporiteľne. Pútavým a zaujímavým spôsobom si mohli overiť svoje nadobudnuté odborné teoretické vedomosti z učiva Podnikovej ekonomiky o úveroch, sporení a poistení a prepojiť ich s reálnym životom.

       Žiakom sa beseda veľmi páčila a bola pre nich prínosom, za čo sa chceme veľmi pekne poďakovať pani Danke Sabovej a Ing. Marekovi Daridovi – regionálnemu  riaditeľovi Prvej stavebnej sporiteľne.

       Ing. Daniela Sabolová

      • 👨‍🎓 Medzinárodný deň študentov 👩‍🎓

      • Človek je tvor zábudlivý, ale sú momenty, na ktoré zabudnúť nesmieme. Preto si ich musíme stále pripomínať. Keď sa povie 17. november, väčšina Slovákov si spomenie na Nežnú revolúciu, ktorá v slovenských dejinách zohrala významnú rolu. Uplynulo 32 rokov, odkedy sa na námestiach štrngalo kľúčmi za slobodu slova, otvorenie hraníc a demokraciu. Dnešný deň je aj Medzinárodným dňom študentstva.

       Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november, a to na pripomenutie udalostí zo 17. novembra 1939, keď bolo v Prahe po protinacistickej demonštrácii popravených 9 študentov a tisíce ďalších bolo poslaných do koncentračného tábora Sachsenhausen.

       17. november pre študentov predstavuje deň voľna a mnohí pravdepodobne ani netušia vďaka akému kontextu udalostí tomu tak je. Netreba však na krvavé udalosti, ktoré tomu predchádzali zabúdať. Či už tie v roku 1939, tak aj o päť desaťročí neskôr v roku 1989. Je dôležité si byť týchto historických udalostí vedomí, pripomínať si ich a vzdať im patričnú pamiatku.

       https://youtu.be/voD-fUt43P0

      • Mimoriadne prerušenie vyučovania v prezenčnej forme

      • Z dôvodu neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na škole (s každodenným pribúdajúcim počtom nahlásených COVID-19 pozitívnych žiakov a zamestnancov), riaditeľstvo Obchodnej akadémie, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou, na základe usmernenia a pokynov RÚVZ, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/18439:A1810 oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 školského zákona škola mimoriadne prerušuje prezenčnú formu školského vyučovania

       v dňoch 18. 11. 2021 - 24. 11. 2021 vrátane.

       Obchodná akadémia prechádza na dištančnú formu vzdelávania. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať na stránke školy a cez EduPage.

       Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy

      • Odborná prax v Barcelone

      • Prvý týždeň odbornej praxe v rámci programu Erasmus+ v Barcelone máme úspešne za sebou. Pracujeme v rôznych firmách, ide prevažne o hotely a administratívne centrá. Dorozumievanie sa v anglickom jazyku nám nerobí žiaden problém. Navštívili sme Park Güell, Sagradu Familia, Oceanárium, boli sme sa pozrieť na Camp Nou, domácom štadióne klubu FC Barcelona. Pozdravujeme domov! 

      • MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM 2021

      • Milí žiaci, rodičia, priatelia obchodnej akadémie a učitelia,

        

       pozývame Vás na ONLINE Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2021.

       Je nám to veľmi ľúto, ale na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku sa Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovenska 2021 v dňoch 15. a 16. novembra 2021 uskutoční celý ONLINE.

        

       Link na sledovanie Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem cez  YouTube:   https://www.youtube.com/watch?v=nDB6e6ofBnY

         

       16. novembra 2021 - link na Youtube, kde môžete sledovať Medzinárodný ONLINE veľtrh cvičných firiem:

       https://youtu.be/x3Y9PUc8V0M

        

       Prihlásených je 72 cvičných firiem – 55 slovenských a 17 zahraničných a to z Rumunska, Belgicka, Bulharska, Čiech a Španielska. Medzi nimi sú aj dve cvičné firmy z obchodnej akadémie: cvičná firma Royal Health, s. r. o. a Sweet Galaxy, s. r. o..

       Keďže nakupovať môžete len online, tu sú odkazy na ich elektronické obchody:

       https://royalhealth.webnode.sk/

       https://sweetgalaxyoa.webnode.sk/

       Aktuálny katalóg ako aj ďalšie informácie veľtrhu nájdete na www.sccf.sk

       Tešíme sa na Vás na ONLINE veľtrhu.

        

       Ing. Daniela Sabolová

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok❓

      • Aj tento rok sa naša škola zapojí do tejto krásnej predvianočnej výzvy. Potešme spolu na Vianoce seniorov v domovoch dôchodcov a naplňme nielen krabice od topánok darčekmi, ale predovšetkým naše srdcia láskou.

       Ako na to?

       Stačí pripraviť krabicu podľa pokynov na stránke www.kolkolasky.sk a odovzdať Ing. Martine Sirníkovej, koordinátorke žiackej školskej rady.

       Krabice zbierame od 19. 11. do 02. 12. 2021 bez výnimky! 

       Ďakujeme všetkým úžasným ľudom, ktorí sa už v minulom roku zapojili alebo to plánujú tento rok po prvýkrát a umožňujú nám urobiť tento svet trochu lepším. 

      • Odborná prax v Španielsku

      • Začína dvojtýždňová odborná prax v rámci programu ERASMUS+ v Španielsku. Maturanti zo IV. B triedy s pedagogickým dozorom Ing. Márie Chrapekovej a Mgr. Renáty Jakubčinovej pozdravujú z ďalekej Barcelony.

      • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek

      • Vieme byť vážni a vieme sa smiať,

       dostávať lásku a priateľstvo dať.

       Vo vlasoch hviezdy a dni plné krás,

       mladosť je zázrakov čas.

       Naši maturanti zo IV. A triedy s triednou učiteľkou Ing. Danielou Sotákovou