• Novinky

      • Imatrikulácia prvákov

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou si svoj študentský život pravidelne spestrujú organizovaním kultúrno-zábavných podujatí, ktoré sa stávajú peknou školskou tradíciou. Jedným z nich je aj imatrikulácia prvákov. 14. októbra 2022 sa uskutočnila imatrikulácia prvákov, tzv. Uchaľak.

       Žiaci II. ročníka v spolupráci s ich triednymi učiteľkami Ing. Martinou Sirníkovou a Mgr. Lenkou Čižmarikovou pripravili pre prvákov zaujímavý program a súťaže. Po zložení slávnostného imatrikulačného sľubu boli prváci oficiálne prijatí do našej školskej obchodňarskej rodiny. Tohtoročnú imatrikuláciu sprevádzali zábava, smiech a tanec.

       Všetkým prvákom prajeme veľa študijných úspechov a veľa veselých chvíľ na našej škole.

       Nech sa Vám u nás páči!

      • Finančná sloboda

      • V pondelok 10. októbra 2022 a v piatok 14.10. 2022 nás navštívili certifikované lektorky hry Finančná sloboda z OVB Allfinanz Slovensko, a.s., Ing. Katarína Drienková a Ing. Janetta Verešpejová.

       Žiaci IV. A a IV. B sa počas hry starali o finančné plánovanie fiktívnej rodiny – manželského páru vo veku 30 rokov, ktorému mali pomôcť plniť si svoje ciele. Žiaci prechádzali s ich rodinou 30 rokov ich života, uzatvárali im finančné produkty a čelili rôznym nástrahám života.

       Ďakujeme za zvýšenie finančnej gramotnosti našich žiakov.

       Ing. Anna Černegová

      • Erasmus+ ,,Job shadowing“

      • V dňoch  03. 10. 2022 - 07. 10. 2022 sa pani riaditeľka Ing. Mária Chrapeková spolu s pedagógmi PaedDr. Máriou Kočikovou a Mgr. Štefanom Gonosom zúčastnili aktivity „Job shadowing“ pod názvom „My practice – my quality“ v Poľskom meste Sanok, kde navštívili školu Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego. Stretnutie prebehlo pod záštitou programu Erasmus+.

       Cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie priestoru na hľadanie a tvorbu námetov pre výmenu skúsenosti medzi pedagógmi v rôznych oblastiach.

       Počas stretnutia sme sa zúčastňovali hospitácií vyučovacích hodín v súlade s našimi aprobáciami.  Cieľom hospitácií a nášho pobytu v tejto škole bolo nie len porovnať rôzne didaktické metódy a postupy práce učiteľov, ale aj školské aktivity a udalosti školy a porovnať ich s našimi. Obohatením nášho pobytu bola imatrikulácia prvákov a pripomenutie si výročia patróna školy. Túto žiakmi a učiteľmi veľmi obľúbenú udalosť školy obohatil kultúrny program a spoločný tanec študentov a pedagógov školy.

       Dohodli sme na vzájomnej spolupráci a vedenie školy  Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego  v Sanoku prijalo naše pozvanie zúčastniť sa veľtrhu cvičných firiem. Našich zahraničných partnerov očakávame vo februári 2023.

       Mesto Sanok nás  očarilo a zároveň príjemne prekvapilo možnosťami vyžitia sa v rôznych oblastiach života, či už je to umenie, ľudová architektúra, sakrálne pamiatky, turistika, história, šport, ale aj skvelá gastronómia.

       Ďakujeme našim zahraničným partnerom za podnetné  skúseností, nápady a príjemnú atmosféru počas nášho pobytu,  a za krásne a hodnotné zážitky.

       PeadDr. Mária Kočiková

       Mgr. Štefan Gonos

      • Ponožkový október

      • Pomáhame už aj my!

       Darujte nové ponožky akejkoľvek farby a veľkosti a pomôžte ľuďom bez domova zostať v teple!

       Zberná škatuľa bude umiestnená na 2. poschodí pri riaditeľni, zbierajú sa len nové, nepoužité ponožky, ľubovoľnej farby a veľkosti, zbierku ukončíme 27. októbra 2022.

       #podajdalej#podajdalejpresov

       #ponozkovyoktober#ponozkovyoktober2022

       #ponozkovyoktoberpodajdalejpresov

        

       Ď A K U J E M E! 

        

       Ing. Martina Sirníková

       koordinátorka Študentského parlamentu OA VT

      • Blahoželanie k 70. výročiu

      • Celému kolektívu Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach prajeme do ďalších rokov tvorivé a priateľské akademické prostredie, kam sa každý deň tešia, kde môžu byť sami sebou a robiť to, čo ich baví!

       Vedeniu fakulty, zamestnancom, učiteľom a študentom fakulty zo srdca blahoželáme k 70. výročiu vzdelávania podnikových ekonómov v Košiciach.

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • Štvrtáci si overili svoje teoretické poznatky v praxi

      • V čase od 26. 09. do 07. 10. 2022 sa uskutočnila odborná prax žiakov IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorú vykonalo 51 žiakov v 26 rôznych inštitúciách - na Mestskom úrade, Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, na Okresnom úrade a Okresnom súde vo Vranove nad Topľou,  na 6 obecných úradoch a v 16 podnikateľských subjektoch – fyzických aj právnických osobách.

       Prax je súčasťou učebného plánu študijného odboru obchodná akadémia. Dopĺňa odbornú teoretickú prípravu a nadväzuje na odborné predmety. Jej cieľom je rozšírenie teoretických a praktických zručností a vedomostí v podmienkach reálnej praxe, ktorá dopĺňa odborné vzdelanie žiakov praktickým poznaním prostredia a podmienok, v ktorých budú pracovať po ukončení štúdia.

       Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou ďakuje všetkým inštitúciám, ktoré prejavili záujem o vykonanie odbornej praxe našich žiakov.

       Ing. Ľubica Smolejová

     • Vzťahy v triede – beseda s prvákmi
      • Vzťahy v triede – beseda s prvákmi

      • Žiaci I. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou 6. októbra 2022 sa zúčastnili besedy so sociálnou pedagogičkou PhDr. Janou Lutašovou-Husťákovou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Vranov nad Topľou. Cieľom besedy bolo  upevniť pozitívnu klímu, atmosféru v triede.

       Študenti diskutovali a rozoberali samotné vzťahy v triede, vyjadrovali svoje  názory a postoje. Spoločne prišli k záveru, že oceňujú, keď majú možnosť vlastnej  sebarealizácie, keď prežívajú úspech a radosť zo svojej činnosti. Ak sú akceptovaní, ak si dokážu vzájomne pomáhať, ak sa viac poznajú a sú k sebe kamarátski, spolu s vyučujúcimi tak vytvoria tvorivú a pokojnú atmosféru pre prácu. Okrem vzdelania tak spoločne rozvíjajú svoje hodnoty, ako sú charakternosť, humánnosť, mravnosť, altruizmus, prosociálnosť a estetickosť.

       Táto aktivita bola pre študentov prínosom, za čo veľmi pekne ďakujeme.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Výstava biblických artefaktov

      • Od papyrusu až po moderné formy Biblie, takto by sa dala nazvať výstava unikátnych artefaktov zo súkromnej zbierky pána Michala Lapčáka, ktorú dňa 30. 09. 2022 absolvovali žiaci I., II. a III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou v rámci prebiehajúcej akcie Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou- Biblia kniha kníh a jej príbeh.

       Žiaci sa dozvedeli informácie o vzniku prvých kníh, o nájdení Kumránskych zvitkov, o Gutenbergovej Biblii a veľa ďalších zaujímavostí z unikátnej zbierky p. Lapčáka, ktorý nás touto výstavou aj sprevádzal.

       Za obohacujúce stretnutie veľmi pekne ďakujeme.

       Mgr. Lenka Michalová

      • Európsky deň jazykov

      • Dňa 26. septembra 2022 sme si na našej škole rôznymi aktivitami pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je podnietiť Európanov učiť sa cudzie JAZYKY.

       Veríme, že aj naši študenti si uvedomujú význam porekadla: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Dobre ovládať aspoň jeden cudzí jazyk je dnes už nevyhnutnosť.

       Mgr. Renáta Jakubčinová

      • Uchaľak

      • Milou tradíciou našej školy je, že naši prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako významný je pre nich aj akt prijatia do našej ,,obchodňarskej,, rodiny, imatrikulácia prvákov.

       Tešíme sa Vás, prváci!

       Vaši spolužiaci a pedagógovia 

      • Biela pastelka

      • 23. septembra 2022 ste v uliciach nášho mesta mohli stretnúť aj našich dobrovoľníkov.

       Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

       Prispieť ešte môžete aj pomocou SMS na číslo 820 s ľubovoľným textom v hodnote 2 €.

       Ďakujeme našim dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní zbierky.

       Ing. Martina Sirníková

      • Turistický kurz

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa v dňoch 19. až 23. 09. 2022 zúčastnili turistického kurzu. Keďže predpoveď počasia nám veľmi nepriala, boli sme nútení pripraviť aj mokrý variant kurzu, ktorý sme nakoniec aj zrealizovali.

       Pod vedením vedúceho kurzu Mgr. Dominika Kahanovského a pedagogickým dozorom Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Lenky Čižmarikovej nič nezabránilo žiakom si ho užiť.

       Po týždni pekných zážitkov či už zo Slovenských opálových baní v obci Červenica, Kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach n. T. alebo Vihorlatskej hvezdárne v Humennom sa naši žiaci s úsmevom vracajú späť do školských lavíc.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Zlatý gaštan

      • Žiaci I., III. a IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa spolu so svojimi pedagógmi dňa 22. 09. 2022 zúčastnili 40. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Zlatý gaštan, ktorá sa konala v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou.

       V súťaži vystúpilo 12 nádejných speváčok z východného Slovenska a zo susedného Poľska. Vypočuli sme si piesne rozličných žánrov v rôznych jazykoch. Súťažiace predviedli vynikajúce výkony, ktoré boli odmenené zaslúženým potleskom. Srdečne ďakujeme za nádherný kultúrny zážitok a zúčastneným speváčkam prajeme mnoho ďalších úspechov.

       Mgr. Lenka Michalová

      • Kurz na ochranu života a zdravia

      • Žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dňa 14. 09. 2022 úspešne ukončili trojdňový Kurz na ochranu života a zdravia.

       Plní skúseností a elánu sa vracajú do školských lavíc a tešia sa na vlnu nových vedomostí. Veľa zdaru v ďalšom štúdiu milí žiaci.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Účelové cvičenia

      • Dňa 09. 09. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili účelových cvičení.

       Jednotlivé bloky boli kvôli zlému počasiu realizované v priestoroch OA. O realizáciu jednotlivých blokov sa postarali Mgr. Alexander Goľa, PaedDr. Mária Kočiková a Mgr. Mária Lipkošová. Žiaci nadobudli doposiaľ nepoznané vedomosti a už teraz sa tešia na nasledujúce kurzy.

       Mgr. Dominik Kahanovský

     • Slovo riaditeľky
      • Slovo riaditeľky

      • Čas letí!

       Ubehli dva mesiace a všetko nasvedčuje tomu, že leto a s ním aj prázdniny sú už nenávratne za nami.

       Začína sa nový školský rok 2022/2023 a ja verím, že ste si všetci dobre oddýchli, načerpali veľa síl a že máte znova chuť do učenia.

       Albert Einstein povedal: ,,Hodnota vzdelávania nespočíva v naučení sa mnohých faktov, ale vo vycvičení mysle myslieť." V tejto chvíli ste na pravom mieste, v našej škole. Naša škola má tie najlepšie predpoklady na to, aby Vám takýto vstup do spoločnosti zabezpečila. Avšak k naplneniu tohto cieľa sú potrební dvaja - učitelia a žiaci a naša vzájomná a neustála interakcia.

       Tento školský rok je výnimočný pre 54 prvákov, ktorých chcem osobitne medzi nami privítať. Vitajte v našej rodine ekonómov! Vybrali ste si školu s veľmi dobrými výsledkami, ktoré boli potvrdené aj inštitútom INEKO, zaoberajúcim sa hodnotením základných a stredných škôl, kde sme sa v školskom roku 2020/2021 ocitli na 3. mieste zo všetkých stredných odborných škôl v Prešovskom kraji.

       Výnimočný školský rok čaká aj Vás, milí štvrtáci. Želám Vám, aby tento školský rok naplnil Vaše očakávania a aby ste po jeho skončení mohli skonštatovať, že sa Vám všetko podarilo a mohli s pokojom v duši začať novú etapu svojho života na vysokej škole alebo v pracovnom procese.

       Želám nám všetkým, aby učenie a učenie sa nebolo pre nás vzájomným mučením a aby sme spoločnými silami prekonali všetky prekážky a na konci školského roka mohli skonštatovať, že to bol nádherný, úspešný a výnimočný školský rok.

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      • Milí žiaci,

       slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8.00 hodine v zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

       Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách pripravilo dokument "Zelená otvoreným školám", ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR a rozhodnutí ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

       Pri nástupe do školy a pri každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní je potrebné predložiť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" v tlačenej podobe alebo prostredníctvom Edupage.

       Tešíme sa na Vás 

      • Koniec šk. r. 2021/2022

      • Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci!

       Konečne! Tento povzdych bol azda najčastejším povzdychom dnešného rána. Opäť sa symbolicky zatvárajú brány končiaceho sa školského roka 2021/2022 a prichádza obdobie letných prázdnin a zaslúženého odpočinku pre Vás žiakov i pre nás učiteľov.

       Milí kolegovia,

       chcem Vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, hnevá aj teší. Okrem zákonov, poučiek, pravidiel, odborných výrazov a cudzích slov učíme našich žiakov ľudskosti, humanizmu, obetavosti, spolupatričnosti, aby naša spoločnosť nebola iba internetovo vzdelaná, aby bola ľudská, aby našu spoločnosť neriadili počítače, ale rozum a srdce v symbióze, aby sme sa nenaháňali iba za peniazmi, ale vnímali okolo seba aj potreby iných. Viem, že je to beh na dlhé trate, kde nie sú výsledky okamžite viditeľné, ale každý kilometer, hoc aj maratónskeho behu sa začína tým povestným prvým krokom, ktorý robíme každý deň zas a znova. Ďakujem Vám za Vašu obetavú prácu, počas celého uplynulého školského roka a zároveň Vám prajem veľa tvorivosti a dobrých nápadov pri príprave toho nadchádzajúceho. Príjemné prežitie dovolenkového času s tými, ktorí sú vám blízki!

       Milí žiaci,

       pre Vás sa končí ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, pre niektorých prvým rokom školských povinností na strednej škole, pre iných druhým, tretím. Pre všetkých rovnako sa dnes definitívne končí. Pracovali ste pod vedením svojich učiteľov, ktorí Vás vzdelávali, posmeľovali a posúvali vpred. Viem, že život žiaka je nielen radostný a krásny, ale aj náročný a vyčerpávajúci, dnes máte pred sebou dva mesiace, 66 dní krásnych prázdnin.

       Prajem Vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí na našej krásnej planéte. Získajte zážitky, skúsenosti, priateľstvá a možno aj lásky, ktoré obohatia vašu osobnosť. Nech sú Vaše prázdniny plné slnečných dní, radosti a úsmevov na tvári.

       Dúfam a verím, že aj v nasledujúcom školskom roku spolu budeme tvoriť jeden tím, ktorý presvedčí širokú verejnosť o našich kvalitách o opodstatnenosti titulu 3. najlepšia stredná odborná škola v Prešovskom kraji.

       Na záver želám teda nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne letné dni.

       Pekné prázdniny všetkým!

        

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • PROFESIONÁLNA ORIENTÁCIA ŽIAKOV

      • Dňa 28. júna 2022  žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou absolvovali odbornú psychologickú diagnostiku. Jej cieľom je  zistenie úrovne inteligencie a špeciálnych schopností, kognitívnych funkcií, osobnostných vlastností, motivácie a profesijných záujmov žiakov ovplyvňujúcich ich sociálny a psychický vývin. Výsledky diagnostiky žiakom môžu pomôcť pri výbere ďalšieho štúdia na vysoké školy,  výbere zamestnania a uplatnenia sa na domácom a zahraničnom trhu práce.

       Testovanie profesijnej orientácie „Proforient“ prispieva ku zvýšeniu úspešnosti uplatnenia našich absolventov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia na trhu práce. 

       Psychologickú diagnostiku tretiaci absolvovali pod vedením školských psychologičiek 

       PhDr. Marty Mražikovej a Ing. Mgr. Ivany Lacušovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Vranov nad Topľou. Touto cestou im ďakujeme za ich profesionálny prístup a odbornú spoluprácu.

       Ing. Daniela Sabolová