• Novinky

      • Súťaž prvákov v písaní na počítači

      • Žiaci I. ročníka si 19. júna 2023 zmerali svoj výkon v písaní textov na počítači v programe Word a v programe All Ten Fingers – ATF.

       Súťažiaci písali v programe Word 10-minútový odpis textu. Výsledok súťaže ovplyvnila rýchlosť a presnosť písania. Výsledky súťaže sú nasledovné:

       1.  miesto - Béreš Adam – I. A, počet čistých úderov/min 212,9 a % chýb 0,04,

       2.  miesto – Goga Jakub – I. B, počet čistých úderov/min 201,8 a % chýb 0,00,

       3. miesto – Tóth Samuel – I. A, počet čistých úderov/min 188,2 a % chýb 0,10.

       Žiaci I. ročníka v programe All Ten Fingers mali v časovom limite 10 minút splniť koncoročný limit písania v počte 150 čistých úderov za 1 minútu s čo najvyššou presnosťou. Dosiahli tieto výsledky:

       1.  miesto – Goga Jakub – I. B, počet čistých úderov/min 206 a % chýb 0,46,

       2.  miesto – Tóth Samuel – I. A, počet čistých úderov/min 185 a % chýb 0,79,

       3.  miesto – Saraka Šimon – I. B, počet čistých úderov/min 225 a % chýb 0,96.

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za účasť a podané výkony.                                                                                             

       Ing. Ľubica Smolejová

       Mgr. Mária Lipkošová

      • SÚŤAŽ V ODPISE TEXTU NA POČÍTAČI ŽIAKOV II. ROČNÍKA

      • 19. júna 2023 si zmerali svoj výkon a presnosť v odpise textov na počítači žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou.

       Súťažný odpis textov v časovom limite 10 minút žiaci písali v týchto  kategóriách:

       • odpis textu v programe Word,

       • odpis textu - Tréning s verziou Taki od Medzinárodnej federácie pre spracovanie informácií a komunikácie Intersteno.

       Výsledok súťaže ovplyvnila rýchlosť a presnosť písania.

       V odpise textu v programe Word sú výsledky nasledovné:

       1.  miesto – Zajac Simon, II. A – 235,2 čistých úderov/min; % chýb 0,16,

       2.  miesto – Daniel Gregus,  II. A - 199,7 čistých úderov/min; % chýb 0,19,

       3.  miesto – Levický Adam II. B – 197,2 čistých úderov/min; % chýb 0,00.

       V odpise textu použitím Tréning verzie Taki – Intersteno sú výsledky nasledovné:

       1.  miesto -  Zajac Simon, II. A – 245,2 znakov za minútu; % chýb 0,29,

       2.  miesto – Gurňak Samuel, II. B – 232,6 znakov za minútu; % chýb 0,43,

       3.  miesto – Petruš Alex, II. A – 216,1 znakov za minútu; % chýb 0,19.

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za účasť a podané výkony.                                                                   

       Ing. Daniela Sabolová

       Mgr. Mária Lipkošová

      • Výstava diel Františka Veselého

      • Dňa 15. 06. 2023 sa študenti II. A triedy zúčastnili výtvarnej vernisáže spojenej s besedou s názvom Spoločensko - environmentálne výzvy umeleckej tvorby Františka Veselého, ktorú zorganizoval Dom kultúry vo Vranove nad Topľou.

       Besedu viedol prof. Jaroslav Vencálek, ktorý pôsobí na Inštitúte politológie FF Prešovskej univerzity.

       Prof. Vencálek detailne analyzoval maliarovo dielo a pomenúval myšlienky, ktoré stáli pri zrode jednotlivých obrazov. Naši študenti sa tak dozvedeli, že environmentálne problémy nie sú len aktuálnou výzvou. Zhoršujúci sa stav životného prostredia totiž trápil  ľudí  už v 70. rokoch 20. storočia, teda v období, v ktorom autor pôsobil. Každá jeho maľba je toho dôkazom.

       Mgr. Jana Štovková

      • Po virtuálnom Vranove

      • Dňa 15. 06. 2023 sa niekoľkí žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou spolu s ďalšími vranovskými stredoškolákmi zúčastnili komentovanej prehliadky po Vranove nad Topľou, ktorou nás sprevádzal Mgr. Igor Kňazovický.

       Jej cieľom bolo predstaviť študentom virtuálny chodník a oboznámiť ich so zaujímavosťami a históriou mesta, v ktorom študujú.

       Prehliadku sme začali na mestskom cintoríne, kde sme si priblížili históriu pieskovcového kríža a vojenského cintorína z 1. svetovej vojny. Pokračovali sme k Bazilike minor Narodenia Panny Márie, k pamätnej tabuli židovskej synagógy a k Schwartzovmu domu. Prezreli sme si sochu od Břetislava Bendu, pozostatky Kostola sv. Štefana a schovali sa v tieni Lipy slobody. Naše putovanie sme zakončili pri pamätníku roľníckeho povstania a kalvínskom kostole.

       Na každej zastávke si mohli žiaci pomocou QR kódov prečítať alebo vypočuť zaujímavé informácie o danej pamiatke.

       Za obohacujúcu prehliadku veľmi pekne ďakujeme.

       Mgr. Lenka Michalová

        

      • Tréning pamäti

      • Vymeniť sa dajú rôzne časti tela, ale čo urobíme so zlou pamäťou? V stredu 14. júna 2023 sme sa v Hornozemplínskej knižnici so žiakmi II. B triedy zúčastnili na seminári Fitnes pre mozog. Certifikovaná trénerka pamäti Mgr. Marianna Majzlíková nás poučila o dôležitosti trénovania ľudskej pamäti a na konkrétnych úlohách si ju žiaci precvičili a zregenerovali. Ponamáhali sme si pamäť a došli sme k záveru, že ľudský mozog na svoje správne fungovanie pravidelne potrebuje dávku cvičenia pamäti.

       Ďakujeme za príjemne a užitočne strávený čas!

       Mgr. Lenka Čižmariková

      • On-line seminár z Metropolitní univerzity Praha

      • Spolupráca obchodnej akadémie a Metropolitní univerzity Praha pokračuje aj v on-line verzii.

       Žiaci III. ročníka sa 13. 06. 2023 zúčastnili špeciálneho seminára na tému „Ako vytvoriť dobrý podnikateľský zámer“. O vlastné skúsenosti a postupy tvorby podnikateľského zámeru sa podelil Ing. Miroslav Bečka, generálny riaditeľ, konateľ spoločnosti S&T CZ s. r. o. a absolvent Metropolitní univerzity Praha.

       Táto aktivita bola určená pre stredné odborné školy z Česka a Slovenka, ktoré sa zapájajú v rámci výučby predmetu Cvičná firma do už jedenásteho ročníka celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ a druhého ročníka s medzinárodnou účasťou. Celú aktivitu usmerňoval  Ing. Radek Maxa, Ph.D. z  Katedry mezinárodního obchodu a garant a koordinátor fiktívnej Metropolitní univerzitní banky, a.s., ktorému srdečne ďakujeme za spoluprácu.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Medzinárodná súťaž INTERSTENO 2023

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou uspeli v Medzinárodnej internetovej súťaži v písaní na počítači INTERSTENO 2023 a získali certifikát, ktorý je pre nich prínosom pre ich profesionálny život.

       Profesionálny prístup v písaní na klávesnici je základnou kompetenciou žiaka obchodnej akadémie, prispieva k úspešnému zvládnutiu predmetov technika administratívy, obchodná korešpondencia ako aj v komunikácii pomocou počítačov a tabletov.

       Súťaž pozostávala z písania desaťminútového textu zadávaného špeciálnym softvérom dostupným  na webovej stránke www.intersteno.org vo formáte Taki. Žiaci súťažili v kategórii juniorov (17 – 20 rokov) s rovesníkmi z celého sveta.  Hodnotenie presnosti a rýchlosti bolo podľa medzinárodne dohodnutých noriem založených na dlhodobých skúsenostiach a výskume.

       Certifikát z medzinárodnej súťaže v písaní na klávesnici v materinskom jazyku (slovenčina) získali títo študenti:

       Oliver Čurlej (III. A) – 309 úderov za minútu,

       Júlia Haňová (III. B) – 244 úderov za minútu,

       Timotej Hreháč (III. B) – 202 úderov za minútu.

       Certifikát z medzinárodnej súťaže v písaní na klávesnici v anglickom jazyku získali títo žiaci z III. B:

       Lukáš Balog – 265 úderov za minútu,

       Júlia Haňová – 263 úderov za minútu,

       Miriam Magurová – 259 úderov za minútu.

       K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Beseda so spisovateľom Jonathanom Grestym

      • Dňa 9. júna 2023 sa študenti I. A triedy zúčastnili autorskej debaty – Jonathan Gresty – Cudzincov kabát, ktorú zorganizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.

       Jonathan Gresty je Brit, ktorý na Slovensko prišiel v roku 1992 a momentálne pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na FF Prešovskej univerzity.

       V pútavej debate žiakom predstavil svoj román a podelil sa s nimi o svoje životné skúsenosti a zážitky zo života na Slovensku. Nakoľko debata prebiehala striedavo v anglickom a slovenskom jazyku, naši študenti mali možnosť precvičiť si svoje jazykové zručnosti a autorovi neváhali klásť zaujímavé otázky.

       Mgr. Jana Štovková

      • Láska kvitne v každom veku

      • Študenti Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa aj tento rok zapojili do výzvy Láska kvitne v každom veku, motívom výzvy boli kvety. Vytvorili 100 kusov pohľadníc a potešia tak srdcia seniorov v zariadeniach - GERION senior centrum, n. o. v Zámutove a Centrum sociálnych služieb AMETYST v Tovarnom.

       Študenti prejavili svoju kreativitu, zapojili fantáziu a tvorivosť a do každej jednej pohľadnice zachytili aj kúsok svojho srdca.

       Veríme, že naše ručne robené pohľadnice rozžiaria duše seniorov.

       Ing. Martina Sirníková

      • ABSOLVENT ROKA 2023

      • Osobitná pochvala riaditeľkou školy spojená s finančnou odmenou bola udelená

       ADAMOVI GRIGEĽOVI za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Olympiády podnikový hospodár, v ktorej obsadil 2. miesto, za 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Mladý účtovník, za 2. miesto v 1. kole Finančnej olympiády, za reprezentáciu školy s cvičnou firmou iSalt, s. r. o., za vynikajúce výsledky v externej a internej časti maturitnej skúšky zo SLJ, ANJ a v praktickej časti maturitnej skúšky a za aktivitu, usilovnosť a vzornú prípravu počas celého štúdia.

       Blahoželáme, Adam! 

      • Rozlúčka s absolventmi

      • Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré nám berú dych. Takú chvíľu ste dnes zažili, milí naši absolventi.

       Štyri roky úsilia, spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, možno spoločných problémov, ale určite aj spoločných riešení.

       Teraz Vás čaká veľa nových dvier. Želáme Vám, aby každé, do ktorých vstúpite, boli tie pravé. Ak by ste si náhodou vybrali nesprávne a nevládali sa nadýchnuť, obzrite sa späť. Rozpleťte zopár ošúchaných spomienok zo stredoškolských lavíc. Nechajte sa nimi viesť, vždy tu budú pre Vás, keď zablúdite.

       Stále sa samých seba pýtame, či je toto naozaj koniec. Žiaľ, áno, je to tak. No v našich spomienkach navždy zostanete osobami, na ktoré budeme s láskou spomínať.

       AD REVIDENDUM 2028

      • Maturitné skúšky

      • Je dobojované! Maturitné otázky sa vyžrebovali, prípravy žiakov dopísali a tri predmetové maturitné komisie si vypočuli ústne odpovede našich maturantov. Tohtoročné maturitné skúšky sú už minulosťou.

       Milí naši maturanti! Veľa informácií a poznatkov, ktoré ste sa v škole naučili, môžete zabudnúť. Vždy sa však držte logiky, triezveho úsudku, rozumu a ideálov tolerancie a humanizmu. Ak sa Vám tieto ušľachtilé ciele podarí čo len sčasti naplniť, dokážete tým sebe aj iným, že ste sa neučili pre školu, ale naozaj pre život.

       BLAHOŽELÁME! 

      • Účelové cvičenia

      • Žiaci prvého a druhého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa 1. júna 2023 zúčastnili účelových cvičení, ktoré prebiehali v okolí Troch krížov.

       Pod vedením vedúcich jednotlivých blokov sa žiaci postupne oboznámili so zdravotnou prípravou, protipožiarnou ochranou, zásadami ekológie, či topografiou. Dnešné dopoludnie nám všetkým spríjemňovalo krásne, slnečné počasie a dobrá nálada všetkých zúčastnených. Po chutnej opekačke a plní nových zážitkov sa vraciame späť do školských lavíc.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Prvá pomoc efektívne - zážitkové školenie

      • Prvá pomoc je zručnosť, ktorú by mal ovládať každý človek. Dňa 1. júna 2023 sa žiaciIII. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou v rámci preventívnej výchovy zúčastnili zážitkového školenia prvej pomoci.

       S humorom a interaktívnym spôsobom pod vedením odborníčky absolvovali školenie plné praktických nácvikov zručností, sprevádzané tréningami.

       Za túto prínosnú a vydarenú aktivitu veľmi pekne ďakujeme p. Daniele Minarčinovej a Bc. Dominike Zelikovej, riaditeľke Územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Vranove nad Topľou.

       PaedDr. Mária Terpáková, Ing. Daniela Sabolová

      • Beseda prvákov

      • Dňa 26. 05. 2023 sa žiaci z 1. B triedy zúčastnili besedy s finančným expertom spoločnosti OVB Mgr. Ivorom Kudríkom na tému poisťovníctvo.

       Keďže samotná téma nie je ľahkým orieškom, hlavne pre prvákov, táto beseda bola pre žiakov veľkým prínosom.

       Hlavnou témou boli komerčné poisťovne a ich produkty na trhu. Pozreli sa bližšie aj na kalkulačky pre výpočet jednotlivých druhov poistení, porozprávali sa aj o nových produktoch na poistnom trhu, ktoré vznikli v rámci súčasnej situácie – či už v rámci úverového sektora alebo v súvislosti s COVID-om.

       Mgr. Ivorovi Kundríkovi ďakujeme za cenné rady.

       Mgr. Mária Lipkošová

      • Školský časopis Na Priamo

      • V školskom roku 2022/2023 redakčná rada časopisu Na Priamo v zložení Katarína Gombitová, Viktória Kleinová a Nina Treciaková z III.B triedy publikuje už II. vydanie, v ktorom sa Vám pokúšame priniesť zaujímavé témy, ktoré sú dôležité pre nás spotrebiteľov.

       Prinášame vám nové modely spotrebiteľského správania. O čo vlastne ide a aké je naše spotrebiteľské správanie?

       Stratil si mobil, kúpiš si nový. Stojíš pred plnou skriňou a aj tak si nemáš čo obliecť, kúpiš si niečo nové a trendy. Nové modely produktov prichádajú na trh neuveriteľnou rýchlosťou a so zvýšenou spotrebou sa automaticky spája aj ich dopad na životné prostredie. Je to práve na nás, mladých a nových konzumentoch, ktorí musia začať so zmenou v spotrebiteľskom správaní.

       V časopise nájdete články, v ktorých sme sa sústredili na environmentálne značky, repasovanie, bezobalové obchody a iné. Nájdete tu aj niekoľko zábavných úloh a faktov o recyklácii.

       Veríme, že si v tomto časopise, ktorý sme vytvorili pod vedením Ing. Anny Černegovej a Mgr. Lenky Michalovej, nájdete tému, ktorá Vás zaujme.

       Katarína Gombitová, šéfredaktorka

       https://www.oa-vt.sk/a/skolsky-casopis

      • Ako funguje bezobalový obchod?

      • Žiačky redakčnej rady školského časopisu Na Priamo - Viktória Kleinová, Katarína Gombitová a Nina Treciaková z III. B triedy sa zúčastnili rozhovoru s Petrom Ďurkom - majiteľom bezobalového obchodu Finom, ktorý sa nachádza vo Vranove nad Topľou.

       Anketou na našej škole žiačky zistili, že takmer 25 % z opýtaných nevie, čo je to bezobalový obchod, ale zároveň až 78 % žiakov zhodnotilo, žeby ho chceli v budúcnosti navštíviť. Aj z tohto dôvodu žiačky navštívili bezobalový obchod v našom meste, aby tak priblížili ako funguje bezobalové nakupovanie a aké produkty bezobalový obchod ponúka.

       Rozhovor redakčnej rady s majiteľom bezobalového obchodu nájdete v II. vydaní školského časopisu Na Priamo.

       Ing. Anna Černegová a Mgr. Lenka Michalová